Previous Page of 11Next Page

hoc thuyet gia tri thang du

spinner.gif

Chương II:Học thuyết giá trị thăng dư. 

Câu 8: Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB?(P7) 

Câu 9: Hàng hóa sức lao động, sức lđ, điều kiện để slđ trở thành hh, 2 thuộc tính của hàng hóa slđ?(P 7,8) 

Câu 10: Sự thống nhất giữa qt sx ra gtrị sử dụng và qt sản xuất ra gtrị thăng dư?(P 8.9) 

Câu 11: Bản chất của tư bản.Sự phân chia tbản thành tbản bất biến và tbản khả biến?(P9) 

Câu 12: Tỉ suất gtrị thặng dư và khối lượng gtrị thặng dư, 2 phương pháp sx giá trị thặng dư và gtrị thặng dư siêu ngạch?(P9.10) 

Câu 13: Tại sao sản xuất gtrị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB?(P10) 

Câu 14: Bản chất của tiền công, 2 hình thức cơ bản của tiền công?(P10.11) 

Câu 15: Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế?(P11) 

Câu 16: Thế nào là tái sản xuất, tái sx giản đơn và tái sx mở rộng?(P11) 

Câu 17: Tích lũy TB là gì, nêu những nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy TB?(P11.12) 

Câu 18: Tích tụ tư bản và tập trung tư bản, so sánh?(P12) 

Câu 19: Thế nào là cấu tạo giá trị, cấu tạo kĩ thuật, cấu tạo hữu cơ của TB?(P12) 

Câu 20: Tuần hoàn của tư bản và Chu chuyển của tư bản?(P13) 

Câu 21: Tư bản cố định và tư bản lưu động?(P13.14) 

Câu 22: Tổng sản phẩm xh và đk thực hiên tái sx giản đơn và tái sx mở rộng TBXH? (P14) 

Câu 23: Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong CNTB?(P14) 

Câu 24: Chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?(P14.15) 

Câu 25: Thế nào là chi phí sx, chi phí thực tế, TB ứng trước, lợi nhuận bquân, tỷ suất lợi nhuận bquân?(P15) 

Câu 26: Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận?(P15) 

Câu 27: Lợi nhuận?(P15.16) 

Câu 28: Thế nào là lợi nhuận bình quân, qt hình thành lợi nhuận bquân và giá cả sx?(P16) 

Câu 29: Sự chuyển hóa của gtrị hàng hóa thành giá cả sx?(P16) 

Câu 30: Thế nào là Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp?(P17) 

Câu 31: Tư bản cho vay và lợi tức cho vay?(P17) 

Câu 32: Thế nào là TB ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng ?(P17.18) 

Câu 33: Thế nào là công ty cổ phần,TB giả, TTCK ,cổ phiếu, trái phiếu, cổ đông?(P18) 

Câu 34: Bản chất của địa tô TBCN, phân biệt địa tô pkiến và địa tô TBCN?(P19) 

Câu 35: Các hình thức địa tô TBCN và giá cả ruộng đất?(P19.20) 

Câu 36: So sánh địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối?(P20)

Câu 8: Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB? 

Công thức cơ bản: 1. H - T - H 

2. T - H - T' 

Giống nhau: cả hai sự vận động, đều do mua và bán hợp thành, đều có 2 nhân tố tiền và hàng, hai người có qh kt với nhau là người mua và người bán. 

Khác nhau :  

Trong ct 1 tiền đóng vai trò trung gian để đạt mục đích là giá trị sử dụng 

Trong ct 2 hàng là trung gian. Tiền (giá trị) là mục đích. 

T'= T + ∆T (Giá trị thặng dư) 

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư, mục đích của sx tư bản chủ nghĩa là giá trị thặng dư. Quá trình lưu thông TB là phần lớn lên của giá trị (gt thặng dư). Do vậy sự vận động của tb là không giới hạn vì sự lớn lên của giá trị là không giới hạn 

Ct chung của tư bản là T - H - T'

Câu 9:Hàng hóa sức lao động, sức lđ, điều kiện để slđ trở thành hh, 2 thuộc tính của hàng hóa slđ,? 

1. định nghĩa: Là sự thay đổi gtrị của tiền cần phải chuyển hh thành TB ko thể xảy ra trong số tiền ấy mà nó chỉ có thể xảy ra từ hh đc đưa vào.Hh đó là loại hh đặc biệt mà gtsd của nó có đặc tính là nguồn gốc sinh ra gtrị. 

2. Sức lđ và điều kiện để sức lđ trở thành hàng hóa. 

• Sức lđ là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong than thể 1 con người,thể lực và trí lực mà con ngừoi phải làm cho hđ để sx ra những vật có ích. 

• Sức lđ chỉ có thể trở thành hh trong những đk lịch sử nhất định sau đây:

Previous Page of 11Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended