Previous Page of 46Next Page

35 cau triet hoc mac le nin

spinner.gif

I - LỊCH SỬ TRIẾT HỌC .............................................................................................................. 9 

CÂU 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học. 

Phương pháp nhận thức thế giới của triết học........................... 10 

CÂU 2: Những nét cơ bản của triết học Ấn Độ cổ đại xung 

quanh các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, con người và nhận 

thức. ............................................................................................. 13 

CÂU 3: Những đặc điểm cơ bản của triết học Trung Hoa cổ 

đại về các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, vấn đề cơ bản của 

triết học, con người và nhận thức. .............................................. 16 

CÂU 4: Phân tích cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật 

và chủ nghĩa duy tâm trong triết học cổ đại Hy Lạp thông qua 

hai đường lối triết học: Đêmôcrit và Platôn. Những giá trị triết 

học nổi bật của Arixtốt. ............................................................... 20 

CÂU 5: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghìn duy vật và chủ 

nghĩa duy tâm từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII thông qua các 

triết gia tiêu biểu như Bêcơn, Hốpbơ, Đêcáctơ, Xpinôda, Lôccơ, 

Béceli, Hium. ............................................................................... 22 

CÂU 6: Trình bày những tư tưởng cơ bản trong phép biện 

chứng duy tâm của Hêghen và chủ nghĩa duy vật nhân bản của 

Phoiơbắc. Sự ảnh hưởng của những hệ thống triết học trên đối 

với sự hình thành triết học Mác.................................................. 26 

CÂU 7: Triết học Mác - Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử 

và là một bước ngoặt cách mạng trong triết học. ....................... 30 

II- CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIÊN CHỨNG VỀ THẾ GIỚI ...................................................... 34 

CÂU 8: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất 

của V.I.Lênin. .............................................................................. 35 

PTS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (Chủ biên) 4 

http://ebooks.vdcmedia.com 

CÂU 9: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về 

nguồn gốc và bản chất của ý thức. Ý nghĩa của việc nắm vững 

vấn đề này.................................................................................... 37 

CÂU 10: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. 

Ý nghĩa phương pháp luận của việc nắm vững vấn đề này trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn............................................... 40 

CÂU 11: Trình bày hai nguyên lý cơ bản của phép biện 

chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đó. .... 42 

CÂU 12: Nội dung và ý nghĩa của quy luật thống nhất và 

đấu tranh của các mặt đối lập..................................................... 45 

CÂU 13: Phân tích mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn 

bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản. Ý nghĩa thực tiễn 

của việc nắm vững vấn đề này.................................................... 48 

CÂU 14: Phân tích mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn 

không chủ yếu, mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối 

kháng. Ý nghĩa của việc nắm vững vấn đề này.......................... 50 

CÂU 15: Nội dung và ý nghĩa của quy luật từ những thay 

đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại........ 52 

CÂU 16: Nội dung và ý nghĩa của quy luật phủ định của 

phủ định....................................................................................... 55 

CÂU 17: Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái 

riêng, ý nghĩa phương pháp luận của nó.................................... 58 

CÂU 18: Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình 

thức, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề. ............................. 60 

CÂU 19: Sự thống nhất biện chứng giữa bản chất và hiện 

tượng, ý nghĩa phương pháp luận............................................... 61

Previous Page of 46Next Page

Comments & Reviews (6)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended