Previous Page of 2Next Page

Hoạch định là gì

spinner.gif
quy trình hoạch định chiến lược
Xây dựng xứ mệnh và tầm nhìn. Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Hình thành các mục tiêu chung. Tạo lập và chọn lựa các chiến lược. Phân bổ các nguồn lực để tạo mục tiêu. -         Phân biệt hoạch định chiến lược và hoạch định chiến thuật:
Các khía cạnh so sánh
Hoạch định chiến lược
Hoạch định chiến thuật
Mục đích
Bảo đảm hiệu qủa và sự tăng trưởng trong dài hạn.
Phương tiện để thực thi các kế hoạch chiến lược.
Đặc tính
Tồn tại và cạnh tranh ntn?
Hoàn thành các mục tiêu ntn?
Thời gian
Dài hạn: 2 năm hoặc hơn
Thường 1 năm hoặc ngắn hơn.
Tần suất hoạch định
Mỗi lần thường 3 năm.
Mỗi lần 6 tháng trong năm.
Điều kiện để ra quyết định
Không chắc chắn và rủi ro.
Ít rủi ro.
Cấp quản lý
Nhà QT cấp trung và cấp cao.
NV, nhà quản trị cấp trung gian.
Mức độ chi tiết
Thấp
Cao.
 
3. Hãy nêu ưu và nhược điểm của việc ra quyết định nhóm. Nêu các phương pháp ra quyết định  nhóm.
Ưu điểm
-         Có thể sử dụng kinh nghiệm và tri thức của nhiều người.
-         Có nhiều thông tin, dữ liệu và các sự kiện.
-         Vấn đề được xem xét từ nhiều góc độ.
-         Tăng mức độ thoả mãn của nhân viên.
-         Sự cam kết và chấp nhận với quyết định cao hơn.
 
Nhược điểm
 
-         Đòi hỏi nhiều thời gian.
-         Bị một ít người chi phối.
-         Quan tâm đến mục tiêu cá nhân hơn là mục tiêu nhóm.
-         Các sức ép xã hội phải tuân thủ.
-         Tư duy nhóm.
* Các phương pháp ra quyết định nhóm
Kỹ thuật tập kích não (Brainstorming):
-         Nâng cao hiệu suất sáng tạo.
-         Tập trung vào tập hợp ý kiến.
-         Khuyến khích sự hình thành ý tưởng, trách ức chế.
Quy tắc:
-         Khuyến khích sự tự do.
-         Không bị chỉ trích khi đang đề xuất ý kiến.
-         Khuyến khích số lượng ý kiến.
-         Không đánh giá ý kiến cho đến khi tập hợp xong.
 
Kỹ thuật nhóm danh nghĩa (Nominal Group Techniques):
-         Khi không có sự đồng thuận hoặc nhóm không hiểu vấn đề.
-         Khuyến kích sáng tạo.
-         Trách chỉ trích lẫn nhau.
Quy tắc: 
-         Mỗi cá nhân được tự viết ý kiến.
-         Mỗi thành viên giới thiệu ý tưởng, được ghi lại.
-         Thảo luận các ý kiến sau khi đã giới thiệu.
-         Các thành viên bỏ phiếu độc lập.
 
Kỹ thuật Delphi:
-         Kích thích nhóm tham khảo kinh nghiệm.
-         Sử dụng các công cụ như bảng hỏi.
-         Sử dụng để nhận diện vấn đề.
Quy tắc:
-         Kỹ thuật sáng tạo gần giống với NGT.
-         Khác với NGT là các thành viên không phải gặp mặt nhau.
-         Trách quan hệ tương tác trong nhóm.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended