Previous Page of 9Next Page

anh oi em suong qua

spinner.gif

 HYPERLINK ""  

 HYPERLINK "http://truyenviet.com/" Trang Chç 

 HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/" TruyÇn Ng°Ýi LÛn 

 HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/video/" Video 

 HYPERLINK "http://www.bayvn.com/forums/local_links.php?catid=64" Audio TruyÇn 

 HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/component/option,com_jvse/Itemid,18/view,jvse/" Danh B¡ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/arrow.png" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/" TruyÇn Ng°Ýi LÛn INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/arrow.png" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/a/" A INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/arrow.png" \* MERGEFORMATINET Anh i Em S°Ûng Quá  

Anh i Em S°Ûng Quá 

 HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/pdf/truyen-nguoi-lon/a/tnl-anh-oi-em-suong-qua.pdf" \o "PDF." HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/a/tnl-anh-oi-em-suong-qua/in.html" \o "In" HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy50cnV5ZW52aWV0LmNvbS90cnV5ZW4tbmd1b2ktbG9uL2EvdG5sLWFuaC1vaS1lbS1zdW9uZy1xdWEuaHRtbA==/tmpl,component/" \o "Email"  

Top of Form 

Xem k¿t qu£: INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star_blank.png" \* MERGEFORMATINET / 6  

Bình th°Ýng HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 TuyÇt vÝi HTMLCONTROL Forms.HTML:Submitbutton.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1  

Bottom of Form 

Nhïng ngày tháng còn trong quân ngi, tôi th°Ýng hay rç vài ng°Ýi b¡n cÑ v¥n làm viÇc chung ¡n vË, vÁ nhà ch¡i vÛi vã chÓng tôi. Trong sÑ ó có Ryan r¥t vui v» cßi mß, h¯n còn tr» và ¹p trai nh¥t, nên °ãc vã chÓng quí m¿n, và th°Ýng mÝi h¯n ß l¡i ngç qua êm t¡i nhà chúng tôi. MÕi l§n ¿n ch¡i, h¯n Áu luôn luôn có quà n§y quà nÍ t·ng vã tôi, có l½ h¯n muÑn tr£ công cho vã tôi ã th°Ýng xuyên làm nhïng món n ViÇt Nam ãi h¯n, và h¯n °a thích nh¥t là món ch£ giò do vã tôi làm. 

Chúng tôi uÑng r°ãu, nghe nh¡c và nh£y §m t¡i nhà, có khi xem phim sex do Ryan mang tÛi. Th°Ýng thì §u hôm cing có thêm vài ng°Ýi b¡n tham dñ, nh°ng sau cùng thì chÉ còn l¡i h¯n và vã chÓng tôi. H¯n khá m¡nh r°ãu, có hôm tôi ã say túy lúy, h¿t bi¿t trÝi trng mây n°Ûc, nh°ng h¯n v©n còn tÉnh táo, ti¿p tåc vëa ngÓi uÑng mÙt mình vëa ¥u láo vÛi vã tôi cho ¿n th­t khuya rÓi l¡i n±m dài ra sofa ngç, vã tôi chÉ uÑng bia chút chút c§m chëng à ti¿p ãi h¯n, và chÝ khi nào h¿t nh­u thì dÍn d¹p xong mÛi i ngç. 

Th¿ rÓi h¯n cu×m vã tôi të lúc nào tôi không hÁ bi¿t, mãi cho tÛi mÙt hôm, khi ba ng°Ýi chúng tôi ang xem phim sex °ãc h¡n nía chëng, thì vã tôi khÁu tôi nói nhÏ "em i t¯m....em chËu h¿t nÕi rÓi ". M°Ýi lm phút tôi vào phòng thì nàng ã tr§n truÓng n±m trên gi°Ýng chÝ, ang néng nãy giÝ, chë nhìn th¥y nàng tôi càng néng thêm, nh°ng r°ãu ã làm tôi ngà ngà say, nên tôi chÉ ç séc thÏa mãn nàng mÙt cái, rÓi §u hàng vô iÁu kiÇn, ln ra ngç khò. ¿n lúc vì m¯c tiÃu, nên tôi gi­t mình théc d­y, không th¥y vã bên c¡nh, tôi liÁn b°Ûc l¡i mß cía nhìn ra phòng khách, tôi mÛi tá hÏa tam tinh, khi nhìn th¥y vã tôi n±m dài ra sofa, toàn thân uÑn l°ãn nh° con r¯n bò, còn h¯n thì quì gÑi xuÑng sàn, ang úp m·t vào âm hÙ vã tôi, c£ hai Áu tr§n truÓng.

Tôi ghen téc muÑn trào máu, tim tôi nh° muÑn nh£y ra khÏi lòng ngñc, §u óc quay cuÓng, tôi khép nh¹ cánh cía l¡i, quay trß vào mß hÙc tç ß §u gi°Ýng, l¥y súng Ënh gi¿t ch¿t ôi gian phu dâm phå, nh°ng chãt ngh) ¿n h­u qu£, tôi khñng l¡i vài giây rÓi óng nh¹ hÙc tç l¡i. Tôi nh¹ nhàng b°Ûc l¡i cía, hé nhìn ra ngoài,và éng im theo dõi suÑt të §u tÛi cuÑi, sau khi bú lÓn vã tôi ã Ýi, h¯n n¯c chan chát vào lÓn vã tôi, h¿t n±m ngía tÛi chÕng khu, và sau cùng thì nàng ngÓi lên c·c h¯n, m·t Ñi m·t, miÇng kÁ miÇng nút l°ái, mông nàng nh¥p nhô lên xuÑng nh° ang cái ngña. Càng xem tôi càng °ãc kích thích, mÙt c£m giác s°Ûng khoái lan rÙng kh¯p châu thân, vô cùng thích thú mà tôi ch°a bao giÝ có °ãc tr°Ûc ây, c£m giác hoàn toàn khác vÛi c£m giác s°Ûng khoái tÙt Énh khi làm tình. D°¡ng v­t tôi nh° nß to ra và céng nh° mÙt thanh s¯t, toàn thân tôi rung lên,co giñt, chËu h¿t nÕi, tôi xu¥t tinh ào ¡t ra ngoài. Tôi mÇt lã ng°Ýi, vì c¡n say r°ãu v©n còn ng¥m ng§m, tôi trß l¡i gi°Ýng mÇt mÏi ngç ti¿p, Ã m·c cho vã tôi và h¯n muÑn làm gì ti¿p nía thì làm.

Previous Page of 9Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended