Previous Page of 2Next Page

cau7:Phan tich noi dung Cong - Nong - Tri thuc ? Phuong huong tang cuong khoi lien minh?

spinner.gif

Câu 7: Phan tich noi dung Cong - Nong - Tri thuc ? Phuong  

huong tang cuong khoi lien minh? 

1.Noi dung: 

Nguyen tac bao trum la ket hop dung dan cac loi ich ve chinh tri, kinh  

te, van hoa, xa hoi cua giai cap cong nhan voi giai cap nong dan voi tang  

lop tri thuc va toan bo xa hoi voi tu cach la nhung chu the loi ich. 

Thuc chat, phat hien va giai quyet dung dan cac mau thuan de tao ra  

dong luc tong hop 

de xay dung va bao ve to quoc. Tap trung giai quyet loi ich voi nong dan. 

a. Noi dung chinh tri cua lien minh 

Lien minh vi muc tieu chung la doc lap dan toc va chu nghia xa hoi.  

Tuy nhien khong phai la su dung hoa lap truong chinh tri, tu tuong cua  

giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va tang lop tri thuc. Do dac  

diem tu tuong cua giai cap nong dan va tang lop tri thuc nen lien minh  

phai tren lap truong cua giai cap cong nhan de giai cap nhu cau, loi ich  

chinh tri cua cac giai cap, tang lop. 

Khoi lien minh nay phai do dang cong san Viet nam lanh dao. day la  

su dam bao ve duong loi, chien luoc, sach luoc dung cho lien minh thuc  

hien su nghiep xay dung va bao ve to quoc. Lien minh cong nhan, nong  

dan, tri thuc la nong cot cho lien minh chinh tri rong lon la mat tran to  

quoc, nen tang do nha nuoc cua dan, do dan, vi dan. Lien minh khong  

tach roi noi dung, phuong huong, phuong thuc doi moi he thong chinh  

tri. 

Luu y: Khi thuc hien lien minh chinh tri phai gan voi hoat dong kinh  

te, san xuat, khoa hoc cong nghe, mo rong giao luu hoi nhap quoc te. 

Noi dung chinh tri cap thiet hien nay la thuc hien quy che dan chu o  

co so xa, phuong, xi nghiep. 

b. Noi dung kinh te cua lien minh 

Lien minh kinh te la noi dung co ban, quyet dinh nhat, la co so vat  

chat ky thuat cua khoi lien minh. 

Bao trum cua lien minh kinh te la giai quyet dung dan cac loi ich kinh  

te giua giai cap cong nhan, nong dan va tri thuc nham thoa man cac loi  

ich, nhu cau kinh te cua cac giai tang. 

Cu the: Phai xac dinh dung thuc trang, tiem nang kinh te cua dat nuoc  

de xac dinh dung co cau kinh te gan voi nhu cau kinh te cua cong, nong,  

trí thuc va toan xa hoi. Hien nay chung ta dang thuc hien co cau cong  

nghiep - nong nghiep - dich vu. Co cau kinh te nay giup cho nhung nganh  

kinh te gan bo voi nhau, trong do khoa hoc cong nghe tac dong toi cac  

nganh. Tien hanh da dang hoa cac hinh thuc hop tac, lien ket, giao luu  

kinh te trong san xuat - kinh doanh, luu thong phan phoi, tang cuong  

quan he giua cong, nong nghiep va khoa hoc cong nghe. Trong dieu kien  

hien nay phai dac biet coi trong cong nghieÇp hoa, hien dai hoa nong  

nghiep nong thon. 

Tung buoc hoan thien quan he san xuat xa hoi chu nghia voi nhung  

buoc do phu hop nhu: da dang hoa cac hinh thuc so huu, aa dang hoa  

hinh thuc hop tac kinh te, day manh san xuat vung, mien. 

Trong lien minh kinh te con the hien o vai tro cua Nha nuoc trong  

quan he voi cac giai cap tang lop. do la: quan he giua nha nuoc voi nong  

dan. Nha nuoc phai tiep tuc thuc hien chinh sach khuyen nong. Nha  

nuoc phai hoan chinh he thong chinh sach va phap luat ve co che so huu,  

su dung quyen su dung dat, rung, luat va co che dau tu cho nong nghiep,  

chinh sach gia ca, tieu thu, che bien, bao quan san pham nong nghiep.  

Nha nuoc voi tri thuc: doi moi luat va chinh sach lien quan den so huu  

tri tue. doi moi dao tao, su dung, dai ngo dung voi hieu qua lao dong,  

phat huy het tiem nang cua tri thuc. dac biet phai to chuc lai co quan  

hoat dong va khoa hoc cong nghe. 

c. Noi dung van hoa xa hoi cua lien minh 

Xuat phat tu muc tieu cua thoi ky qua do la dan giau, nuoc manh, xa  

hoi cong bang, dan chu, van minh can tap trung vao cac noi dung cu the  

sau: 

Thu nhat, Tang truong kinh te gan lien voi tien bo va cong bang xa  

hoi, giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc, bao ve moi truong sinh  

thai. dam bao cac giai cap, tang lop vua la chu the cua hoat dong sang tao  

ve moi mat vua la chu the huong thu cong bang cac thanh qua cua lien  

minh. 

Thu hai, trong dieu kien truoc mat la tao nhieu viec lam de xoa doi,  

giam ngheo cho ceng nhan, nong dan va tri thuc trong co che moi. 

Thu ba, doi moi va thuc hien tot cac chinh sach xa hoi dac biet nhu  

chinh sach bao hiem y te, bao hiem xa hoi. 

Thu tu, Nang cao dan tri, gin giu va phat huy ban sac van hoa dan toc. 

Thu nam, xay dung va thuc hien quy hoach tong the phat trien cong  

nghiep, khoa hÍc cong nghe, do thi phai gan voi quy hoach phat trien

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended