cau10y2:ban da lam gi de xay dung mot gia dinh van hoa?

spinner.gif

cau10:ban da lam gi de xay dung mot gia dinh van hoa? 

- Gia dinh co vai tro lon trong viec duy tri noi giong va la moi truong nuoi duong nhan cach con 

nguoi.Do vay,xay dung gia dinh no am,binh dang,hoa thuan,hanh phuc va tien bo la co so ,nguon 

luc de xay dung phat trien xa hoi.Nhung nam qua,MTTQ tinh phat dong va trien khai sau rong phong 

trao"Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu",gop phan nang cao doi song vat chat, 

tinh thanh cho nhan dan cac dan toc trong tinh.(cho cam nghi ve doan tren cua moi nguoi) 

- Gia dinh la moi truong song dau tien va quan trong nhat cua moi con nguoi.Tiep moi den xa hoi.Va ngay  

khi con nguoi hoa nhap vao cuoc song xa hoi de muu sinh,de khang dinh minh,de lam"ong no ba kia" 

,thi gia dinh van luon la moi truong khong the thieu duoc.Truoc moi song gio cuoc doi,gia dinh  

phai luon luon la cai cang an binh nhat,la to am hanh phuc nhat,la noi chia se moi noi buon vui, 

su thanh dat cung nhu noi bat hanh.(viet cam nhan cua ban cho doan tren) 

- Xay dung VAN HOA GIA DINH phai bat dau tu ben tren,chu khong phai tu duoi.Nghia la phai day cho 

nguoi lam cha,me cach thuc va dao ly lam cha,me-khi nguoi ay dong vai tro phu huynh.Roi phai  

day chinh ho cach lam con,em-de ho biet neu guong sang cho chinh con em ho.Tham chi con phai lam  

nguoc lai,day cach lam tron phan su con em truoc roi moi day den cach lam cha me.Phai lam cho gia 

dinh tro thanh nen tang dao duc xa hoi.Trach nhiem nay thuoc ve nhieu to chuc.Nhung truoc het, 

khong the khong noi den vai tro cua nganh giao duc,nganh van hoa. 

- Thu nhat:Moi nguoi chia se lan nhau,moi nguoi trong gia dinh biet chia se buon vui voi nhau, 

quan tam giup do ba con loi xom,tan tinh giup do nguoi om dau benh tat,doan ket voi xom gieng, 

Phong chong cac te nan xa hoi,Hoan thanh nghia vu cua cong dan.Sinh de co ke hoach,dam am yeu 

thuong,biet chia se.Doi song tinh than lanh manh.Lam viec,hoc tap co chat luong.Doan ket ,tuong  

tro loi xom,hoan thanh tot nhiem vu cong dan.Ong ba cha me...Duoc quan tam cham soc chu dao. 

Vochong hoa thuan,binh dang ,thuy chung.Nguoi lon trong gia dinh la guong tot cho con chau.Con chau  

cham hoc,cham lam,le phep hieu thao.Moi thanh vien deu hoan thanh tot nhiem vu lao dong,hoc tap. 

Nep song thanh lich,van minh.Cuoi,gio tet,sinh nhat,mung tho...theo doi song moi.Khong de som, 

Khong de day.Khong sinh qua 2 con.Giup do xom gieng trong kho khan,hoan nan va phat trien kinh te. 

Khong xam pham moi quyen loi cua lang gieng ve doi song rieng tu,su yen tinh,on dinh.Khong mau 

thuan,gay lon,danh cai nha.Thuc hien nghiem tuc cac quy uoc cua cong dong.Thuc hien day du nghia vu 

cong dan:quan su,thue...Khong vi pham te nan xa hoi,trat tu an toan giao thong,me tin di doan.Khong 

kinh doanh,luu hanh va su dung van hoa pham co noi dung xau,khong lanh manh.Thuc hien nep song 

van hoa noi cong cong.Tich cuc giu gin va cai tao moi truong

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended