Previous Page of 3Next Page

He thong muc tieu CSTT

spinner.gif

Cau 7: He thong muc tieu CSTT 

NHTW tac dong den CCCSTT( muc tieu hoat dong ( muc tieu ti gia ( muc tieu cuoi cung. 

muc tieu cuoi cung 

khai niem: la cai dich dai han ma CSTT theo duoi do la on dinh gia ca, tren co so do gop phan tang truong kinh te,con an viec lam. Trong do muc tieu on dinh gia ca la muc tieu so 1. 

A, on dinh gia 

- k/n: la on dinh suc mua cua tien te the hien o su on dinh gia ca. 

- do luong: ty le lam phat. 

- tam quan trong: 

+ doi voi nen kinh te: lam tang kha nang du doan nhung bien dong cua moi truong kinh te vi~ mo, muc lam phat thap va on dinh se tao nen moi truong dau tu on dinh, thuc day, nang cao dau tu dam bao su phan bo nguon luc XH 

lam phat cao hay thie?u phat lien tuc la rat ton kem cho XH, lam meo mo sai lech thong tin ( quyet dinh KT khong chinh xac, phan phoi lai khong dan chu cac nguong KT trong XH giua cac nhom dan cu. 

+ doi voi he thong tai chinh NH: la can cu de on dinh tien te trong nuoc vi cung cau tien ( quyet dinh den lai suat( quyet dinh dau tu (AD( P. 

gia ca v alai suat co moi quan he nguoc chieu nhau. 

+ doi voi CSTT: cai thien CSTT quoc te, khang dinh vi tri cua nen kinh te thi truong quoc te. 

- muc tieu dai han: 

+ neu lam phat co the du doan dc khong anh huong den nen kinh te, nhung gia trong ngan han khong anh huong den nen KT, neu dat muc tieu kiem soat gia trong ngan han ( khong hieu qua 

+ muc tieu,chinh sach nao cung co do tre ( khong the kiem soat trong ngan han, mat khac tac dong , su dan truyen cua CS mang tinh dai han. 

( vi vay on dinh gia ca la muc tieu dai han, CSTT that chat.

B, tang truong kinh te. 

- khai niem: la su tang len ve so luong GDP thuc te 

- do luong: GDP, GNP va su thay doi co cau nganh KT 

- tam quan trong: 

+doi voi nen kinh te: dam bao cac chinh sach XH dc thoa man 

can cu de on dinh tien te trong nuoc 

cai thien tinh trnag cong cu thanh toan quoc te 

khang dinh vi the cua nen kinh te tren thi truong quoc te 

- dieu hanh: CSTT mo rong

C, cong an viec lam 

- khai niem: gop phan giam that nghiep va tao nen cong an viec lam moi. 

- Do luong: ty le that nghiep/ky, so cong an viec lam moi tao ra. 

- Tam quan trong: chi so that nghiep la mot trong nhung chi tieu ohan anh su thinh vuong xa hoi vi phan anh kha nang su dung co hieu qua nguon luc xa hoi 

+ gay nen tinh trang stress cho moi ca nhan va gia dinh cua ho la mam mong cua te nan xa hoi 

+ cac khoan tro cap that nghiep tang ( cang thang tinh trang ngan sach 

+ moi quan he cua cac muc tieu 

+ ngan han: danh doi cho nhau , dien bien nguoc nhau, tang truong kinh te, cong an viec lam dien bien cung chieu, on dinh gia va tang truong kinh nguoc chieu nhau 

+ trungva dai han: cac muc tieu nay dc thong nhat voi nhau de dat dc muc tieu nay la co hoi dat dc cac muc dieu khac vi vay NHTW chi can dat dc 1 muc tieu la du 

+ nhung muc tieu CSTT trong ngan han, trung dai han thi muc tieu kiem che lam phat van la so 1 

+ muc tieu CSTT o viet nam: dam bao an toan cho cac to chc tin dung. 

muc tieu trung gian cua CSTT 

khai niem: muc tieu trung gian la muc tieu can dat dc truoc khi dat duoc muc tieu cuoi cung. Muc tieu trung gian nam giua muc tieu hoat dong va muc tieu cuoi cung, co moi quan he chat che voi muc tiet cuoi cung 

tai sao phai co muc tieu trung gian? 

Cac tieu chuan lua chon muc tieu trung gian

muc tieu hoat dong 

khai niem: la cac chi tieu chiu su tac dong thang cua cac cong cu CSTT gian tiep. 

Vi tri: nam giua su tac dong cua cong cu gian tiep voi muc tieu trug gian. Co moi quan he mat thiet voi muc tieu trung gian. 

Tieu chuan lua chon muc tieu hoat dong 

Chi tieu lua chon: 

+ LSLNH: cung cau tien tac dong den lai suat 

khi muc tieu trung gian da dc itnh toan lua chon, vi du nhu lua chon luong tien cung ung M*( tinh toan , muc cau tien de xac dinh muc lai suat tai thoi diem can bang cung cau tien 

+ du tru khong vay 

+ du tru di vay 

+ luong tien trung uong MB 

+ LSLNH, LSTCK, LS dau thau NVTTM, LS cho vay qua dem, LS tin phieu kho bac. 

Theo ta biet muc tieu cua CSTT la kiem che lam phat ( MS giam hoac I tang ( lam giam tang truong KT( trong ngan han, muc tieu tang truong kinh te va kiem che lam phat se khong an khop voi nhau. Nhung trong dai han cac muc tieu nay se an khop voi nhau do do^ tre^~ cua CSTT. Vi vay de NHTW co the nhanh chong kip thoi dieu chinh truoc khi qua muon thi NHTW chi tham gia vao cac hoat dong ngan han.

moi quan he giau cac muc tieu 

tren co so muc tieu cuoi cung NHTW tinh toan lua chon muc tieu hoat dong , muc tieu trung gian

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended