co cau to chuc quan tri

spinner.gif

Một số cơ cấu tổ chức quản trị 

4.4.1 cơ cấu trực tuyến 

đạc điểm 

• nhà quản trị ở mỗi tuyến có toàn quyền quyết định và lãnh đạo tất cả các chức năng nhiệm vụ thuộc tuyến mình phụ trách 

• Các mối liên hệ trong tổ chức được thực hiệntheo một đường thẳng 

• Người thừa hành trong tổ chức chỉ chịu sự lãnh đạo của một cấp chỉ huy trực tiếp 

Ưu điểm 

Cấu trúc đơn gianr gọn nhè thích hợp với quy mô nhỏ 

Dễ kiểm soát,diều chỉnh 

Tập trung được quyền lực quản trị 

Nhược điểm 

Hạn chế sử dụng chuyên gia vào lĩnh vực quản trị 

Mói liên hệ giưa các dơn vị, cá nhân khác tuyến rất cồng kềnh vì phải đi theo đường vòng 

4.4.2 cơ cấu chức năng 

Đặc điểm 

Nhiemj vụ quản trị được phân chia cho các dơn vị riêng biệt theo chức năng quản trị 

Những người thừa hành cấp dưới đồng thời phải thực hiện mệnh lệnh từ nhiều cấp trên 

Ưu điểm 

Thu hút được các chuyên gia vào lĩnh vực quản trị 

Giảm bớt gánh nặng về cong viec quan tri cho các nhà lãnh đạo to chức , do dó dễ thích hợp với các tổ hức quy mô lớn 

Đảm bảo tính chuyen môn hóa trong lĩnh vực quản trị 

Nhược điểm 

Không đảm bảo chế độ một thủ trưởng 

Cấp dưới phải thực hiện mệnh lệnh tử nhiều cấp trên nên khò thực hiện mệnh lệnh 

Khó kiem soat phoi hop các hoạt đọng trong tổ chức  

Tao nen các lợi ích chuyên biệt trong tổ chức 

4.4.2 cơ cấu hỗn hợp  

đặc điểm  

nhiệm vụ quan tri dc phan chia theo chuc nag nhiem vu, vua dc phan chia theo tuyen quan tri 

các dơn vị chức năng chỉ thuần túy làm nhiêm vụ chuyên môn, ko có quyền lãnh đạo cấp dươi 

người thừa hành chỉ nhận lệnh của một cáp tren 

Uu diem 

Thu hút được các chuyên gia vào lĩnh vực quản trị 

Giảm bớt gánh nặng về cong viec quan tri cho các nhà lãnh đạo to chức , do dó dễ thích hợp với các tổ hức quy mô lớn 

Khac phục tình trạng Những người thừa hành cấp dưới đồng thời phải thực hiện mệnh lệnh từ nhiều cấp trên 

Nhươc diểm 

Còng kềnh 

Khó thống nhất trong các hoạt đọng của tổ chức  

Mất nhieuf thời gian đẻ các nhà quàn trị câp cao dua ra quyet dinh quan tri 

Nhà quản trị phải xử lý các mối quan hệ phức tạp nảy sinh trong quá trình ra quyết định quan tri 

4.4.3 cơ cấu ma trận 

Dac diem 

Nhiem vụ quan tri trong to chuc dc phan chia dong thoi theo chức năng quan tri và theo sản phảm, du an hoac phương trình hoặc theo tuyến 

Moi nhom nguoi thua hanh phai chịu sư chi huy của 2 cấp;cáp lanh dao chuc năng và cáp lãnh dao tuyen 

Uu diem  

Bao dam phat huy dc uu the của chuyên giathuoocj từng lĩnh vực vào hoạt đọng quan trị do có su phan nhganh theo chuc nang 

Nhuoc diem 

Do có 2 hệ thống chỉ huy cặp đoi nên dẽ dan den su tranh chap quyen luc o cac cap 

4.4.4 co cau to chuc phan chia theo vi tri dia ly lanh tho 

Uu diem 

De thih ung voi nhung van de co tinh dia phuong 

Hieu biet ve nhu cau khách hàng 

Tao dieu kien dao tao nhung nha tong quan tri 

Nhuoc diem 

Can co nhieu nguoi co năng luc quan ly chung 

Tao nen tinh trang trung lap trong to chuc 

4.4.5 co cau to chuc phan chia theo san pham 

Uu diem 

Hieu ro ve san pham, dich u cung ung 

De xac dinh loi nhuan doi voi tung sp 

Phan dinh trach nhiem ro rang doi voi moi loai sp 

Nhuoc diem 

Tao nen tinh trang trung lap trong tổ chức 

De tao nen su chia cat thi truong 

4.4.6 co cau to chưc phan chia heo khach hang 

Uu diem 

Hieu ro nhu cau khach hang 

De tim ra cac bien phap tac dong tốt ve tam ly doi voi khach hàng 

Nhuoc diem 

Can co nha quan ly va chuyen gia tham muuve cac van de cua khach hang 

Cac nhom khach hang khong phai luon cung xac dinh ro rang

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended