Japans økonomi behov, The Koyal Group financial economy warning

spinner.gif

Kild

OLkanværeakkurathvaJapansøkonomimå

Deninternasjonale olympiske komitéharannonsertatTokyovilvære vertsommerleker2020.(IstanbulogMadridvardenest beste.)Japansaksjemarkedeteropppånyhetene-selv ompositivvekstrevisjonerhjalpogså

KommentatorerharalleredebegyntvarslingavOlympic"forbannelsen":atkostnadeneforbundetmedhostingspilloftelangthøyereennforventetogatfordeleneermindrebetydeligeoglangvarigeennannonsert.MenTokyo2020kanbarevise seg for åværeetunntaktildenneregelen.IOCSavgjørelsekunnehjelpeJapanimplementerestatsministerShinzoAbesøkonomisk agendaenvedøktvirksomhettillitogøkeinnenlandskeinvesteringerutgifter

IteorienerOLenmulighetforbyeråinvesteretransportinfrastruktur,ryddeoppnedslitteområderogfremmeturisme.Dettefungerernoen ganger.Jeg harværtregelmessigbesøkerParkCity,Utah,desistetotiåreneogkanbevitneatdethargottenvisiblyrikeresidendetvertmangearrangementerunderVinter-OL2002.

Vanligvisimidlertiderhostingspillenproblemfri.TheEconomistrapportererat"hverenestespillsiden1960harikkekostnadenemålet"ogat"dengjennomsnittligeoverløpharværtenheidundrende179"prosent.PricewaterhouseCoopersgjordeenstudiepåkostnadeneogfordeleneavOL, ogfantatde flestevertsbyenetapepenger.Montrealfikksådårligbrentfra1976Sommerspillatborgeremåttebetaleenspesiellavgiftsdirektoratetskatti40år.LosAngelesfikkenheftyresultatfra1984arrangementet,menbarefordidetlot væreå gjøreslagsinvesteringersomerment for åøkevertbyenslangsiktigøkonomiskvekst.

I motsetning tilParkCity,Lillehammer,Norwayoverinvestedihotellerogskianleggiårenefremtilsin1994spill,utbredtkonkurserogdistressed-aktivumsalg.Mangeavstadionenebyggetfor2004AthenOLliggeforlatteogvandalisert,menssikkerhetstiltakfor2012London-OLfratattmangesmåbedriftertrafikkogselvtvungetnoenålukke.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended