Previous Page of 28Next Page

Joris Komijn op de Tentoonstelling Humoristische schets van Justus van Maurik

spinner.gif

JORIS KOMIJN OP DE TENTOONSTELLING ***

Produced by Miranda van de Heijning, Frank van Drogen and the Online Distributed Proofreading Team.

Prijs 20 cents.

_Joris Komijn op de Tentoonstelling_

_Humoristische Schets_

_van_

_JUSTUS VAN MAURIK_

_(Warendorfs Novellen-Bibliotheek No. 210-211)._

[Illustration]

_Amsterdam--Van Holkema & Warendorf._

* * * * *

Hoofden van Gezinnen!

1 FEBRUARI 1909 treedt de Wet op het A R B E I D S C O N T R A C T in werking.

Hierdoor wordt U de verplichting opgelegd tot behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling van inwonende Dienstboden, zoowel bij

ONGEVALLEN als bij ZIEKTEN.

*Tegen dit risico kunt U zich verzekeren ..*

De OCEAN keert uit bij ongeschiktheid zoowel door *ziekte als door ongeval, in en buiten beroep, en onverschillig of verpleging door verplegers op verpleegsters of opname in een Ziekenhuis noodzakelijk is of niet.*

_De premie is uiterst gering en de formaliteiten zijn tot een minimum teruggebracht._

*Geneeskundig Onderzoek is niet noodig*.

Volledig Prospectus gratis en franco op aanvrage aan de

*= OCEAN =*

*Grootste Maatschappij*

*van verzekering tegen*

*ONGELUKKEN, ZIEKTEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.*

Nederlandsche Succursale:

AMSTERDAM ... ROKIN 162{bis}

Directeur: EDWARD HEYMAN.

Telefoon 8050. ... Telegram-Adres: *OVERBANK, Amsterdam.*

Garantiën f 24.000.000 Jaarl. Premie inkomen: ruim f 17.000.000

IN NEDERLAND GEVESTIGD SEDERT 20 JAAR.

*Uitbetaald aan Nederlandsche Verzekerden*

*MEER DAN 15000 UITKEERINGEN*

*tot een gezamenlijk bedrag van RUIM _f_ 750.000.*

_Hooge Jaarlijksche gelijkblijvende provisie voor Actieve Agenten_.

* * * * *

*Joris Komijn op de Tentoonstelling*

* * * * *

*NED:LLOYD*

*KAPITAAL f 4.000.000.*

*INBRAAK* *VERZEKERING*

DIRECTEUR J ter MEULEN Jr. Heerengracht 248, Amsterdam

* * * * *

Joris Komijn

op de

Tentoonstelling

Humoristische Schets

van

Justus van Maurik Jr

AMSTERDAM VAN HOLKEMA & WARENDORF

* * * * *

100%

Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp

Hoofdkantoor

s' Gravenhage, Kortenaerkade 3

Bijkantoren: Amsterdam, Rokin 99; Rotterdam, Wijnhaven 33; Groningen, Heerestraat 1a; Arnhem, Rijnkade 41; Batavia, Koningsplein, hoek Parapattan; Brussel, 114 Rue de l'Enseignement.

Directeuren:

J.C. VAN GOENS en Mr. E.A. SMIDT

Adjunct-Directeur: Secretaris: MR. C.J. SNIJDERS A.H.J. DE GOEY

Commissarissen: Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper, Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraaff, R.N.L. Mirandolle, E. Voûte, Jhr. Mr. S. Laman Trip, L.D.J.L. de Ram en P.J. van Ommeren.

Hoofdinspecteur: J.C. Rolandus Hagedoorn, te 's Gravenhage.

Verzekerd kapitaal *f 24.500.000.* Verzekerde rente *f 830.000.* Zekerheidsfonds *f 750.000.* Premie-reserve bijna *f 11.000.000.*

De geheele winst wordt uitgekeerd aan de verzekerden, wier contracten tot de vorming daarvan hebben bijgedragen.

Door het onderling systeem, gepaard aan zuinig beheer, kan, bij behoud der noodige soliditeit, niet goedkooper worden verzekerd dan bij de

*Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp*.

* * * * *

Joris Komijn op de tentoonstelling.

AMSTERDAM, Mei 1883.

_Geliefde vrouw, kinderen en bloetverwanten!_

Ik heeft heden avond daar de tentoonstelling 's avonds geslooten is genoegzaam de tijd om Uw volgens belofte een uitvoerig schrijven medetedeelen over mijn bezoek aan Amsterdam en deszelfs tentoonstelling, dewelke ik heden heb bezogt, met genoegen en nut door de leerrijkheid der zaken die ik gezien heb.

Nademaal, ik beter schrijven als vertellen, kan en vooral Uw geliefde, vrouw, door U toeneemende doofhijd niet zou kunnen beschreeuwen met goed gevolg en duidelijkheid van voorstelling, daar ik Uw ook niet konden medenemen van wegens de zaken en kostbaarheid der onderneming, daar ik nooit in amsterdam geweest zijnde meerdere dagen noodig heb, om de stad en de tentoonstelling te bezien, heeft ik beslooten alles wat ik zie des avonds te boekstaven als een reisdagboek.

De kranten geven wel duidelijk een verslag van den tentoonstelling, maar ik als U vader en bloetverwant ben meer betrouwbaar en derhalve beschrijf ik alles wat ik gezien en ondervonden heeft tot een Eeuwige gedachtenis aan mijn bezoek voor U en de anderen. Zullende het later bij de boekverkooper laten drukken. Alzoo ik begin:

_Reis-dagboek van Joris Komijn, Winkelier in Komenij's waaren te _Medemblik, oud 54 jaar -- PG_.

* * * * *

Previous Page of 28Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended