Previous Page of 3Next Page

bai tap pascal

spinner.gif

BàI TậP NGÔN NGữ LậP TRìNH PASCAL 

Bài thực hàng số 1: 

1.Giải phương trình ax2 +bx+c=0 

2. Giải hệ phương trình a1x + b1y =c1 

a2x+b2y=c2 

3. Nhập 3 số a,b,c. Kiểm tra xem a,b,c có là 3 cạnh tam giác không? Nếu đúng tính chu vi và diện tích tam giác đó. 

4. Nhập 1 số tự nhiên N. Tính tổng các số lẻ và tổng các số chẵn trong khoảng từ 0 -> N. 

5. Nhập 1 số tự nhiên N. Tính : S= 1 +1/2 +1/3 +...+ 1/N. 

6. Nhập 1 số tự nhiên N và 1 số thực x. Tính S= -x + x/2-x/3+...+ (-1)Nx/N. 

7. cho 1 số có 3 chữ số (a<>0). Tìm a,b,c thoả mãn abc=a3+b3+c3  

8. Giải bài toán cổ "trăm trâu trăm cỏ, trâu đứng ăn 5 , trâu nằm ăn 3, trâu già 3 con 1 bó" Tìm số trâu mỗi loại. 

9. Nhập 1 số nguyên trong khoảng 0..9 . In ra cách đọc số đó. 

10. Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên a,b. 

11. Tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyen a,b. 

12. Kiểm tra xem số tự nhiên N ( nhập từ bàn phím) có là số nguyên tố không?. 

13. Tốc độ tăng dân số của 1 quốc gia là 2%. Năm 1990 dân số nước này là 65 triệu người. Hỏi đến năm bao nhiêu thì dân số nước này là 95 triệu người? Năm 2009 thì dân số nước này là bao nhiêu? 

14. Tìm số N lớn nhất thoả mãn 1+2+3+..+N < x. Với x nhập từ bàn phím. 

15. Nhập 1 dãy số cho đến khi gặp số 0 thì kết thúc. Tính trung bình cộng các số vừa nhập (không tính số 0). 

BàI THựC HàNH Số 2  

Nhập 1 dãy số và 1 số x. Tìm xem trong dãy có bao nhiêu số bằng x chỉ rõ vị trí của chúng trong dãy. 

2. Nhập 1 dãy số và 2 số (x<y). tìm xem trong dãy có bao nhiêu số nằm trong khoảng từ x -> y. In các số đó ra màn hình. 

3. Nhập 1 dãy số. Tìm số lớn nhất trong dãy. 

4. Nhập 1 dãy số. Tìm số nhỏ nhất trong dãy. 

5. Nhập 1 dãy số . Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần. 

6. Nhập 1 dãy số . Sắp xếp dãy theo thứ tự giảm dần 

7. Nhập 1 dãy số và 1 số x. Chèn số x vào vị trí thứ k trong dãy(0<k<n). 

8. Nhập 1 dãy số và 1 số k. Xoá số ở vị trí thứ k trong dãy. 

9. Nhập 1 dãy số . Tính trung bình cộng các số âm và TBC các số dương trong dãy. 

10. Nhập 1 dãy số , tách dãy thành 2 dãy âm và dương riêng biệt. 

Bài thực hành số 3: 

Nhập 1 ma trận vuông. Tính tổng các số trên đường chéo chính 

2. Nhập 1 ma trận. Tính tổng các số trên hàng thứ k 

3. Nhập 1 ma trận. Tính trung bình cộngcác số trên cột thứ k 

4. Tính tổng 2 ma trận 

5. Tính tích 2 ma trận 

6. Nhập một ma trận . Tính tổng các phần tử nằm trên hàng chẵn, cột lẻ 

7. Nhập một ma trận vuông. Tính tổng các số trên đường chéo phụ 

8. Nhập 1 ma trận. Tìm giá trị lớn nhất trong ma trận đó. Chỉ rõ vị trí của số lớn nhất này. 

9. Nhập 1 ma trận. Tìm số nhỏ nhất của mỗi hàng và đưa số đó về cột thứ nhất của hàng tương ứng. 

10. Nhập 1 ma trận các số nguyên. Đếm xem trong ma trận có mấy số 0, mấy số chẵn và mấy số lẻ. 

Bài thực hành số 4: 

Nhập 1 chuỗi ký tự và 1 ký tự. Đếm xem trong chuỗi có bao nhiêu ký tự hoa và bao nhiêu ký tự thường giống ký tự vừa nhập. 

Nhập vào 1 chuỗi ký tự. Đổi chuỗi vừa nhập thành viết hoa 

Nhập vào 1 chuỗi ký tự. Đếm xem trong chuỗi có mấy lần lặp lại chữ "hà nội" 

Nhập tên của một học sinh. Tách riêng tên, tên đệm, họ của học sinh đó 

Nhập một chuỗi. Đếm xem chuỗi vừa nhập có mấy từ, giả thiết là các từ cách nhau bởi dấu cách, dấu phảy , dấu chấm ... 

Nhập 1 chuỗi. Chỉ ra trong chuỗi ký tự nào xuất hiện nhiều nhất 

Nhập 1 chuỗi. Xoá tất cả các chữ a trong chuỗi 

Nhập 1 chuỗi. Đảo ngược chuỗi đó(Ví dụ chuỗi ABCD đảo ngược thành DCBA) 

nhập 1 chuỗi. Đổi tất cả các từ " điện tử" có trong chuỗi thành chữ in hoa 

Nhập 2 chuỗi. Chèn chuỗi thứ nhất vào giữa chuỗi thứ 2.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended