kiem tra van hoc trung dai

spinner.gif

KIỂM TRA 1 TIẾT  

Phần : Văn học trung đại  

Đề1:  

Câu 1:  

(2 điểm)  

Viết lại tên tác giả và tác phẩm sao cho đúng:  

a/ Nguyễn Dữ 1. Truyện Lục Vân Tiên  

b/ Nguyễn Du 2. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh  

c/ Nguyễn Đình Chiểu 3. Truyện Kiều  

d/ Phạm Đình Hổ 4. Chuyện người con gái Nam Xương  

Câu2:  

( 5 điểm)  

a/ Chép thuộc lòng những câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân  

trong  

đoạn trích" Chị em Thúy Kiều" ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 2 điểm)  

b/ Phân tích vẻ đẹp của Thuý Vân  

trong đoạn trích " Chị em Thúy  

Kiều" ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 3 điểm)  

Câu 3:  

( 3điểm)  

a/ Trong"Truyện Lục Vân Tiên" ( Nguyễn Đình Chiểu) câu:  

"...Làm ơn há dễ trông người trả ơn 

" là của ai nói với ai? Nói  

trong hoàn cảnh nào? ( 1 điểm)  

b/ Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hành động, cử chỉ, lời  

nói của nhân vật đã nói câu: "...Làm ơn há dễ trông người trả ơn 

" ?  

( 2 điểm)

......................................................... 

Đề 2:  

Câu 1:  

(2 điểm)  

Viết lại Thể loại và tác phẩm sao cho đúng:  

a/ Tiểu thuyết 1. Hoàng Lê Nhất thống chí  

b/ Truyện thơ Nôm 2.Chuyện người con gái Nam Xương  

c/ Tuỳ bút 3. Truyện Kiều  

d/ Truyện truyền kỳ 4.Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh  

Câu 2:  

( 5 điểm)  

a/ Chép thuộc lòng bốn câu thơ miêu tả khung cảnh ngày xuân  

trong  

đoạn trích " Cảnh ngày xuân " ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 2 điểm)  

b/ Phân tích vẻ đẹp khung cảnh ngày xuân trong đoạn trích " Cảnh  

ngày xuân " ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)? ( 3 điểm)  

Câu 3:  

( 3điểm)  

a/ Trong "Truyện Lục Vân Tiên" ( Nguyễn Đình Chiểu) câu:  

"...Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn 

" là của ai nói với ai?  

Nói trong hoàn cảnh nào? ( 1 điểm)  

b/ Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hành động, cử chỉ, lời  

nói của nhân vật đã nói câu: "...Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn"  

?  

( 2 điểm) 

............................................................. 

Đề 3:  

Câu 1:  

( 2 điểm)  

Chép lại và hoàn chỉnh các câu sau sao cho đúng:  

a/ Đoạn trích " Chị em Thuý Kiều" nằm ở phần................của  

Truyện Kiều ( Nguyễn Du)  

b/ Truyện Lục Vân Tiên của nguyễn Đình Chiểu được viết bằng.......  

và thể thơ.......  

c/ Chuyện người con gái Nam Xương được trích trong tập..........  

của Nguyễn Dữ  

d/ Khi Quang Trung ra đến Nghệ An, Nguyễn Thiếp đã dự đoán  

với  

nhà vua rằng: "Chúa công ra đi chuyến này,........., quân Thanh sẽ bị dẹp  

tan".  

Câu 2:  

( 4 điểm)  

Trong văn bản" Hoàng Lê nhất thống chí" ( Ngô Gia Văn Phái),  

đoạn trích hồi thứ mười bốn :  

a/ Sự thất bại của quân Thanh được miêu tả như thế nào?( 2 điểm)  

b/ Vì sao tác giả làm quan dưới triều Lê, lại miêu tả Quang Trung đẹp,  

hào hùng đến như vậy?( 2 điẻm)  

Câu 3:  

( 4 điểm)  

a/ Trong đoạn trích " Kiều ở lầu Ngưng Bích" ( Truyện Kiều-  

Nguyễn Du), Thuý Kiều đã nhớ về ai trước? Vì sao Kiều lại ra ở tại Lầu  

Ngưng Bích?  

b/ Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về tâm trạng  

của Thuý  

Kiều qua tám câu thơ cuối ở đoạn trích " Kiều ở lầu Ngưng Bích" (  

Truyện Kiều- Nguyễn Du). 

................................................... 

Đề4:  

Câu 1:  

( 2 điểm)  

Chép lại và hoàn chỉnh các câu sau sao cho đúng:  

a/ Đoạn trích " Mã Giám Sinh mua Kiều " nằm ở  

phần................của Truyện Kiều ( Nguyễn Du)  

b/ Truyện Kiều của Nguyễn Du được viết bằng....... và thể thơ.......  

c/ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh được trích trong tập.......... của  

Phạm Đình Hổ  

d/ Trong "Chuyện người con gái Nam Xương"( Nguyễn Dữ), khi  

Phan Lan được trở về dân gian, Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một......  

cùng lời nhắn gởi với chàng Trương.  

Câu 2:  

( 4 điểm)  

Trong " Chuyện Người con gái Nam Xương" ( Nguyễn Dữ)  

a/ Nêu những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vũ Nương?( 2 điểm)  

b/ Nêu ý nghĩa của chi tiết tưởng tượng và hư cấu ở cuối truyện và ý  

nghĩa chitiết cái bóng?( 2 điểm)  

Câu 3:  

( 4 điểm)  

a/ Chép thuộc lòngsáu câu thơ cuối 

của đoạn trích "Cảnh ngày xuân "  

( Truyện Kiều- Nguyễn Du)?( 2 điểm)  

b/ Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận  

của em về khung cảnh và tâm  

trạng của con người 

trong sáu câu thơ cuối đoạn trích" Cảnh ngày xuân "  

( Truyện Kiều- Nguyễn Du)?( 2 điểm)

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended