Previous Page of 3Next Page

huong dan lam wap

spinner.gif

VNWAPSITE-chuc cac ban thanh cong!  

Hom nay ranh roi,toi se danh thoi gian huong dan cac ban chi tiet cac buoc co ban de tao 01 wap hay nhieu wapsite cho rieng minh.De thiet thuc nhat, toi se huong dan tao wap o domain "Xtgem.com "[co ho tro tieng Viet].  

Truoc khi bat dau toi xin quy dinh mot so nguyen tac trong huong dan sau:  

+Noi dung chu cai trong dau [...]  

la minh ghi chu them.  

+Noi dung chu cai trong dau "..." la doi tuong can noi.  

Nao bat dau:

 

Buoc 1 :Dang ky mot wapsite  

Buoc 2 :Tim hieu chuc nang  

Buoc 3 :Giai thich y nghia  

Buoc 4 : Huong dan va thuc hanh  

Buoc 5 : Huong dan va thuc hanh (tt)  

Buoc 6 : Huong dan va thuc hanh(cuoi)  

Buoc 7 : Cach tao thu muc va file  

Buoc 8 : Lien ket cac file len wapsite

-Vao dia chi Xtgem.com.[Ban phai mo chuc nang hien hinh anh]Tim la co Viet Nam,kick vao do.  

-Vao chu "Dang ky",sau do hien ra trang co cac noi dung nhu :  

+Ten dang nhap [ban go ten wapsite ma ban dinh tao ra,vi du ten wapsite cua minh la "vnwapsite";chon ten mien ban thich,VD :cua minh la "xtgem.com".  

+Nhap mat khau , lap lai lan nua tai muc "nhap lai mat khau",cuoi cung la go cac chu cai trong hinh vao [neu nhin khong ro thi kick vao chu"khong nhin thay hinh de nhap lai].Nhan "ok".  

-Sau do neu thanh cong se hien ra trang moi co dong chu tren cung:Chao mung "ten_wapsite.ten_mien".  

-Tat chuc nang hien hinh,vao dong chu "tu dong dang nhap" ben duoi ,kick vao.Sau do luu trang hoac bookmark trang hien ra de sau nay khi tao lap wap khoi can dang nhap.Sau do kick vao chu "Bang dieu khien".  

Chao mung "ten_wapsite.ten_mien" ,ban tim dong chu "bo tao lap",kick vao.  

-Trang hien ra [dat ten la trang "W"] ,ban thay co chu "index",day la 1 file,file nay se giup ban chinh sua trang chu cua ban sau nay.  

+Ben duoi la chu "tao file",dong chu nay giup ban tao ra 01 file noi dung ,VD:Game dua xe,Nhac chuong mp3,..  

+Tiep theo la chu "tao thu muc",no se giup chug ta de dang quan li cac file nho hon.VD:Thu muc Game se co cac file game dua xe,game bong da,..;thu muc Nhac se co cac file nhac chuong mp3,nhac wma,nhac midi...  

+Tiep theo la "upload file",no se giup ban upload cac file nhac,hinh,.. tu may tinh,Pocket pc,hay cac dien thoai ho tro upload file cua ban len wapsite hoac la ban muon upload mot trang wap,web nao ma ban thich vao wapsite va bien no thanh trang wap cua ban.  

Ban kick vao dau "≥" truoc chu "index",trang hien ra co chu "[E;+]";  

+Chu E la de chinh sua 01 file neu ban cam thay khong hai long ve noi dung file do.VD ten file la "game 3d",ban muon sua lai ten "game 3D"thi kick vao "E"  

+Dau "+" de them noi dung [them chu,file,hinh anh..] tiep theo .  

VD:kick vao "+" cua file "game 3d" de them file :"game java" ben duoi no.  

-Tiep theo ban kick vao "+" nhe.Trang hien ra se co cac dong nhu:van ban,link,hinh anh,new pages,..  

1)Van ban :tuc la ban them chu ,noi dung ma ban muon no hien ra.Bay gio chung ta vua lam vua thuc hanh.Ban kick vao "van ban",trang hien ra,ban go noi dung vao o "van ban".VD ban go :"chao mung den voi wapsite VNWAPSITE";xong ban chon "phong chu",VD:chu "dam".  

Tiep theo ,chon mau,VD mau "do";O "lop" ban bo qua ;Chu tiep theo "Chen dong moi" neu ban chon "Chen" tuc la xuong dong ,thi dong dau tien trong trang wap ban se chi co dong chu :"Chao mung den voi wapsite VNWAPSITE".Neu chon "Khong chen" thi sau nay khi ban them noi dung tiep theo[tuc la kick vao dau "+",no se nam tren cung dong voi chu :"Chao mung den..." vua tao.  

+VD toi se chon "chen",va kick "ok" ben duoi.  

-Trang hien ra [goi la trang index nhe] ban de y thay co dong thu hai xuat hien:"[E;+;-]Chao mung den ....br"  

+Dau "-" trong o la dung trong truong hop ban muon xoa dong chu vua tao.  

+Chu "br" cuoi chinh la vi toi da chon "Chen" luc nay,neu toi chon "khong chen" se khong xuat hien.  

-Bay gio ban muon tao them chu gi thi kick vao dau"+" hoac sua dong chu vua tao thi kick vao "E" nhe.  

Neu muon thuong thuc thanh qua ,ban kick vao dong "Xem thu".Trang hien ra chinh la trang chu ban do.  

Quay lai trang luc nay,ban kick vao "+" dong chu vua tao de them noi dung tiep theo.Trang hien ra nhu luc nay co cac dong :van ban,link,new pages .Toi goi la trang "A",  

..Ban kick vao "link".Trang hien ra giup ban tao mot dong link ma khi moi nguoi kick vao se toi dc noi dung do.Ban nhin thay co dong chu:"...hay su dung trinh duyet file" Toi se huong dan tai muc luu y [<*>] ben duoi.Bay gio chung ta thuc hanh .  

VD:Ban go dia chi sau "http://vnwapsite.xtgem.com"[dia chi wap cua toi do].

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended