Previous Page of 285Next Page

nha ben co soi ( full)

spinner.gif

Ebook này ñư c chê to vì mc ñích phi l i nhuan và ñã ñư c s ñông ý c!a

editor. Mong rang các bn khi thư*ng th+c ebook này se có ñư c nh.ng

phút giây thc s thư giãn ñúng như mong muôn c!a editor và ngư2i làm

ebook. M3i hành vi sao chép sang bât c+ ñâu mà không ñư c phép c!a chính

ch! , ñêu là sai phm.

Nhà Bên Có Sói

~*~

Tên gôc : Nhà bên có lang

~*~

Convert : nothing_nhh (Tàng Thư Vien)

~*~

Tác gi : Gia Diep Mn

~*~

Edit : Chuot Ngơ + Shi + VitaminB2

~*~

Nguôn : http://gjnnan0.wordpress.com

~*~

The loi : Ngôn tình hien ñi, nam chính phúc hac, n. chính tieu bch,

HE.

~*~

Văn án :

Tân Tieu Mn cô, hai tư tuoi bV mW ñóng gói ném ra khXi nhà, bat ñên nh2

cay tên “trúc mã” hàng xóm Cô Lãng.

Cô Lãng là ai? Han là thiên tài trong mây cái thiên tài. Là soái ca trong mây

cái soái ca.

Có ñiêu, cô vôn nhan sac tâm thư2ng, cho dù có the nào, han v_i cô vôn

cũng cha là anh hàng xóm v_i em gái nhà bên.

Nhưng, cái tên ôn hòa nhưng âm hieu ây, chang hieu sao nhât quyêt gi. cô

bên ngư2i, con dám ñôi v_i em gái nhX như cô sinh tà tâm….

Tieu Mn cô, cuôi cùng gap phúc hay h3a ñây?

Chương 1: Hi sn v&i bia

Nhan ñien thoi, Cô Lãng cha muôn ñi ngay lap t+c. ðot ngot thang gâp làm

cho chiêc xe ñang chy nhanh quay ñâu li, khó khăn lam m_i vư t qua

chiêc xe trư_c mat, thang ñên quán rư u. Xe lao nhanh khiên bánh xe ma sát

v_i mat ñư2ng kéo theo ñám bi mù mVt.

Quán rư u Nghê Thư2ng, ti mot phòng VIP, rư u cùng v_i tiêng nhc l_n

vô cùng kích thích, nam nhân y phc không chanh tê ñã hien nguyên hình

lang sói. ðuoi mây viên qumn lý ra ngoài, bat ñâu khi de mây n. nhân trong

phòng.

Tân Tieu Mn tham ăn, nghĩ that khó khăn m_i có the ñên nơi cao câp như

thê này ăn cơm. Thc ñơn hmi smn * cho này ñã bV cô ăn mât phân nqa, cũng

vô tình bV ngư2i ta chuôc không ít rư u. Cô cha nh_ rang, lúc ñâu là uông

bia, sau chang biêt thê nào li thành uông rư u. Lúc sau, khi cô ý th+c ñư c

thì cm ngư2i ñã bV ñat nam trên ghê dài, quân áo trên ngư2i xoc xech.

Hmi smn v_i bia nhanh chóng phát huy tác dng. Tân Tieu Mn cmm thây nqa

ngư2i trên có cmm giác khó chVu nên ra s+c giãy gia. Nam nhân nam trên

ngư2i chính vì vay mà càng thêm hưng phân, nam lây vt áo c!a cô hung

hăng xé rách, chiêc áo hàng hieu mà cô can răng m_i dám mua ñã tơi tm.

Nhìn ngư2i dư_i thân hai mat mê ly, cmnh xuân phơi ph_i, nam nhân th*

dôc, ñang ñVnh ñem cô ăn luôn thì cqa bV ngư2i bên ngoài mot cư_c ñá văng

Previous Page of 285Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended