Tải truyện từ wattpad

14.2K 10 19

Cách tải truyện từ wattpad - How to download books from wattpad:

- Tải truyện từ trang "http://www.wattpad.com" về máy tính ở dạng TXT chỉ cần thông qua ID của truyện

- Mở truyện trên "http://www.wattpad.com", lấy số ID của truyện.

- Ví dụ với link sau:

"http://www.wattpad.com/1006427-s%E1%BA%AFc-hi%E1%BB%87p-ng%E1%BA%ADn-thu%E1%BA%A7n-ng%E1%BA%ADn-%C3%A1i-mu%E1%BB%99i-1828-full"

- ID là "1006427" và link để tải file nén chứa toàn bộ nội dung là:

"http://m.wattpad.com/offline/Wattpad-1006427.jar"

- Tải file này về máy, ví dụ: "C:\temp\wattpad-1006427.jar"

- Đổi đuôi file trên từ ".jar" thành ".zip"

- Giải nén file zip trên "C:\temp\wattpad-1006427.zip" vào thư mục "C:\temp\wattpad-1006427\"

- Nối tất cả các file có dạng "C:\temp\wattpad-1006427\1006427-(x)0000" thành 1 file mới có tên "C:\temp\wattpad-1006427.txt" với "(x)" bắt đầu từ 1 và tăng dần cho đến khi không tìm được nữa.

- File "C:\temp\wattpad-1006427.txt" là toàn bộ nội dung text của truyện mà ta muốn.