Previous Page of 56Next Page

Yếu chỉ KINH PHÁP HOA

spinner.gif

Yếu chỉ KINH PHÁP HOA 

Thích Thắng Hoan

--- o0o --- 

MỤC LỤC

- Vài lời bộc bạch

- A.- Đề Kinh

- B.- Phần Nội Dung Của Kinh:

1- Phẩm Tựa

2- Phẩm Phương Tiện

3- Phẩm Thí Dụ

4- Phẩm Tín Giải

5- Phẩm Dược Thảo Dụ

6- Phẩm Thọ Ký

7- Phẩm Hóa Thành Dụ

8- Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

9- Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

10- Phẩm Pháp Sư

11- Phẩm Hiện Bảo Tháp

12- Phẩm Đề Bà Đạt Đa

13- Phẩm Trì

14- Phẩm An Lạc Hạnh

15- Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

16- Phẩm Như Lai Thọ Lượng

17- Phẩm Phân Biệt Công Đức

18- Phẩm Tùy Hỷ Công Đức

19- Phẩm Pháp Sư Công Đức

20- Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát

21- Phẩm Như Lai Thần Lực

22- Phẩm Chúc Lụy

23- Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

24- Phẩm Diệu Âm Bồ Tát

25- Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

26- Phẩm Đà La Ni

27- Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

28- Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

- Phụ Bản I

a)- Pháp Hoa Nhị Diệu

b) Pháp Hoa Tam Chu Đặng Thọ Ký Làm Phật

c) Pháp Hoa Bảy Dụ

d) Pháp Hoa Lục Thụy

e) Pháp Hoa Ngũ Trùng Huyền Nghĩa

- Phụ Bản II

- Những Kinh Luận tham khảo

- Phương danh quý Phật tử

 

VÀI LỜI BỘC BẠCH

Kinh Pháp Hoa ai cũng biết là bộ Kinh Tối Thượng Thừa mà nó không phải Đại Thừa và cũng gọi là Phật Thừa, giáo nghĩa ẩn số vô cùng cao thâm mầu nhiệm, không ngoài mục đích triển khai tri kiến của Phật để chúng sanh tiến tu đạo nghiệp sớm được chứng quả vô thượng bồ đề. Bộ kinh này được lưu truyền sâu rộng trong nhân gian, được nhiều thọ trì đọc tụng, được nhiều dịch giả phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, và cũng được rất nhiều học giả nghiên cứu, chú thích, giảng giải, yếu giải v.v...

Mục đích của bộ kinh Pháp Hoa là nói lên ý nguyện sự ra đời của đức Phật nhằm khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được tri kiến của Phật và nội dung bộ kinh gồm có 28 phẩm chia làm bốn phần: phần thứ nhất là phần mở bày (khai) tri kiến của Phật kể từ phẩm 1 cho đến phẩm 10, phần thứ hai là phần chỉ bày (thị) tri kiến của Phật đều nằm trọn vẹn trong phẩm 11, phần thứ ba là phần tỏ ngộ (ngộ) tri kiến của Phật, kể từ phẩm 12 cho đến phẩm 22 và phần thứ tư là phần chứng nhập (nhập) tri kiến của Phật, kể từ phẩm 23 phẩm cuối cùng của bộ kinh là phẩm 28.

Yếu chỉ của bô kinh là hình ảnh mà đức Phật muốn trình bày được gói gọn trong tinh thần của mỗi phẩm và tinh thần của mỗi phẩm được thể hiện trong đại ý của mỗi phẩm. Đại ý của mỗi phẩm nghĩa là tóm lược chính thuộc quan trọng trong mỗi phẩm mà đức Phật đã tỏ bày và đại ý ở đây không có nghĩa là phân tích chi ly tư tưởng trong mỗi phẩm với tính cách máy móc mà không phải ý chính của đức Phật muốn nói. Nên biết rằng kinh Pháp Hoa là bộ kinh dùng để tu tập hành trì mà nó không phải dùng để lý luận triết học, càng phân tích máy móc thì làm cho người tu học càng khó nắm vững yếu chỉ của bộ kinh.

Đã là tri kiến của Phật được ẩn số trong kinh Pháp Hoa, mỗi nhà nghiên cứu đều lãnh hội ở một lăng kính khác nhau và nhìn thấy ở một góc độ của Tối Thượng Thừa cho nên trình bày giáo nghĩa mầu nhiệm không được nhất quán mà yếu chỉ toàn diện của bộ kinh muốn diễn đạt. Cũng từ sự trình bày không được nhất quán đó, những người thọ trì và đọc tụng khó khăn trong sự lãnh hội và tạo ra rất nhiều nghi vấn trong lãnh vực đặt trọn niềm tin vào giá trị của bộ kinh.

Theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, hành giả nhờ đức tin vào Kinh Pháp Hoa nên mới phát nguyện đọc tụng, nhờ hành trì nên mới chứng đắc tri kiến của Phật, vì lý do trên, kẻ tu tập trước hết phải có đức tin kiên cố vào Kinh Pháp Hoa và muốn có đức tin kiên cố vào Kinh Pháp Hoa, kẻ tu tập bằng mọi cách phải nắm cho được yếu chỉ của Phật được gói gọn trong Kinh Pháp Hoa thì sự tu tập của họ mới chóng viên thành đạo quả.

Previous Page of 56Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended