Previous Page of 77Next Page

500 cẩu hỏi trắc nghiệm Mac - Lenin

spinner.gif

CÂU HỎI

 

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN

Dành cho Hệ Cao đẳng

Câu 1: Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?

a.

 

Là một phạm trù triết học;

b.

 

Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác

c.

 

Là toàn bộ thế giới hiện thực;

d.

 

Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác.

Câu 2:

Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:

a.

Tính vật chất;

            

c. Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;

b. Tính khách quan;

      

d. Tính hiện thực.

Câu 3:

Sai lầm của các quan niệm duy vật trước Mác về vật chất là gì?

a. Đồng nhất vật chất với tồn tại

b. Quy vật chất về một d

ng vật thể;

c. Đồng nhất vật chất với hiện thực;

d. Coi ý thức cũng là một dạng vật chất.

Câu 4:

Quan điểm : “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào ?

a. Duy vật biện chứng

b. Duy vật siêu hình

c. Duy tâm khách quan

d. Nhị nguyên

Câu 5:

Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất : “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong … , được … của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:

a. Ý thức

        

b.

Cảm giác

      

c. Nhận thức

  

d. Tư tưởng

Câu 6:

Quan điểm : “Bản chất của thế giới là ý thức” là quan điểm của trường phái triết học nào ?

a. Duy vật

b.

Duy tâm

c. Nhị nguyên

d. Tất cả các câu đều sai

Câu 7:

Theo Ăng-ghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào ?

a. Vận động sinh học

b. Vận động cơ học

c

. Vận động xã hội

d. Vận động lý học

Previous Page of 77Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended