Previous Page of 33Next Page

Module.

spinner.gif

<ul class="transcripts h-transcripts" style="padding: 0px; margin: 0px 180px 0px 0px; list-style: none; font-size: 13px; color: #3b3835; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17px; text-align: start; background-color: #f6f5ef;"> 

<li style="line-height: 26px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 15px;">1. 95</li> 

<li style="line-height: 26px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 15px;">2. PANIMULA AT MGA GABAY NA TANONG: ng Kabihasnan ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng isang nasyon. Marahil ay maraming tanong sa ating kaisipan tungkol dito at sa mga pangyayaring naganap nang sumibol ang kabihasnan sa Asya.Paano nga ba nabuo ang sinaunang kabihasnan sa Asya? Naniniwala ka ba na ang pilosopiya, relihiyon at kaisipang Asyano ay may kinalaman sa pag-usbong at pag- unlad ng kabihasnang Asyano? Sa modyul na ito, ikaw ay inaaasahan na kritikal na makapagsusuri sa mga pilosopiya, relihiyon at kaisipang Asyano na nagbibigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan at sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano.Gayundin ay mapapahalagahan mo at mauunawaan ang mga ambag ng kabihasnan sa kasaysayan Asyano at ang pagbabago at pag-unlad nito sa kasalukuyang panahon.Dapat mong maunawaan sa modyul na ito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan:  Paano nahubog ang kasalukuyang sibilisasyon ng mga bansa sa Asya?  Paano nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya?  Paano nakatulong ang kabihasnan sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng kabihasnan tungo sa pagkakakilanlang Asyano? Aralin 1 - Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2 - Sinaunang Pamumuhay sa Asya 96 Mga Araling Sakop ng Modyul</li> 

<li style="line-height: 26px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 15px;">3. Sa araling ito, inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod: Aralin 1 Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya 1. Konsepto at Kahulugan ng Kabihasnan 2. Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kabihasnang Sumer Kabihasnang Indus Kabihasnang Shang 3. Mga Ambag ng Kabihasnan sa Asya 4. Mga Kaisipang Pinagbatayan sa Pagbuo ng Imperyo Aralin 2 Sinaunang Pamumuhay 1. Konsepto ng Tradisyon,Pilosopiya at Relihiyon 2. Mahahalagang Pangyayari mula sa Sinaunang Kabihasnan hanggang sa Ika-16 na siglo a.Pamahalaan e. Edukasyon b.Kabuhayan f. Paniniwala c.Teknolohiya g. Pagpapahalaga d. Lipunan h. Sining at kultura 3. Impluwensya ng mga Paniniwala,Pananaw at Tradisyon 4. Bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa ibat ibang uri ng pamumuhay GRAPIKONG PANTULONG SA GAWAIN 97</li> 

<li style="line-height: 26px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 15px;">4. Upang maisakatuparan ang pagkatuto sa modyul na ito, kailangan mong alalahanin at gawin ang mga sumusunod 1. Mabibigyang kahulugan ang mahahalagang konsepto na may kaugnayan sa paksa 2. Makapagsuri ng mga talahanayan, larawan at mapa at mga babasahin na magpapaliwanag ng paksa. 3. Makabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan,pamumuhay at debelopment ng sinaunang pamayanan. 4. Makilahok sa kinabibilangang pangkat sa pagtupad ng iba’t ibang mga gawaing pampagkatuto. 5. Makapagsulat ng iyong repleksiyon o realisasyon tungkol sa naging pag-unlad ng pamayanan patungo sa pagtatatag ng mga imperyo. 6. Mapapahalagahan ang mga naging ambag / kontribusyon ng kabihasnan sa lipunan. 7. Mapapahalagahan ang naging papel ng mga kababaihan sa Asya. 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN ( Grade Level Standard) Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong Asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan nito at sa ibat-ibang larangan ng buhay Asyano ( pampulitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan, at uganayan sa pagitan ng rehiyon ) mula sa sinaunang kabihasnan patungo sa mga kasalukuyang lipunan at bansa tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. 2. Pamantayang Pangnilalaman: ( Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaisipang Asyano,pilosopiya at relihiyon na nagbigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. 3. Pamantayan sa Pagganap: (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga kaisipang Asyano,pilosopiya at relihiyon na nagbigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. ARALING PANLIPUNAN 8 Araling Asyano MGA INAASAHANG KAKAYAHAN 98</li> 

<li style="line-height: 26px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 15px;">5. PAUNANG PAGTATAYA 99 Subukin mo ang iyong kakayahan sa pagsagot sa mga paunang pagsusulit/pagtataya na magtatakda kung ano ang iyong alam sa mga aralin. Basahing mabuti at unawain ang bawat pahayag. Bigyan pansin ang mga katanungan na hindi mo masasagutan upang mabigyang linaw at malaman ang mga tamang kasagutan sa mga aralin na itatakda sa modyul na ito. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusa. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan? A. Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng ta B. Pamumuhay na pinaunlad ng tao gamit ang bagong teknolohiy C. Pamumuhay na nakagawian bunga ng pagtira sa mga ilog at lamba D. Pamumuhay na nabago ng kapaligiran 2. Paano nabubuo ang isang kabihasnan A. Sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan,relihiyon,uring panlipunan,sining ,arkitektura at sistema ng pagsula B. Kapag may pamahalaan,relihiyon,sining,arkitektura at sistema ng pagsulat C. Kapag naging maayos ang pamumuhay at nabago ng kapaligiran D. Kapag nagkaroon ng paglaki ng populasyon at napangkat ang tao ayon sa kakayahan 3. Alin sa mga sumusunod na impormasyon ang nagpapatunay na ang Sumer ang itinuring na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig? A. Dahil kinilala ang Sumer na unang sibilisadong lipunan ng tao na nangibabaw bunga ng marami nitong kontribusyon sa daigdig. B. Dahil nakapagtatag ito ng mga pamayanan at imperyo C. Dahil sa nagkaroon ito ng matatag na sistemeng political D. Dahil sila ang nangibabaw na pamayanang nabuo sa lupain ng Fertile Crescent 4. Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabihasnang pan daigdig? A. Sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform B. Ang pagkatuklas ng pottery wheel C. Mga seda at porcelana D. Pagkakatuklas ng paggamit ng decimal system 5. Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala nila bilang dambana ng kanilang diyos o diyosa? A. Great Wall of China B. Taj Mahal C. Ziggurat D. Hanging Garden</li>

Previous Page of 33Next Page

Comments & Reviews (22)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended