Nhung cau chui,rua bang tieng anh

spinner.gif
What do you want?  Mày muốn gì ? You’ve gone too far! Mày thật quá quắt/ đáng ! Get away from me! Hãy tránh xa tao ra ! I can’t take you any more! Tao chịu hết nỗi mày rồi You asked for it. Do tự mày chuốc lấy Shut up! Câm miệng Get lost.Cút đi You’re crazy! Mày điên rồi ! Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai ? I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao Don’t bother me. Đừng quấy rầy/ nhĩu tao”>You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật It’s none of your business. Liên quan gì đến mày Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không? Who says? Ai nói thế ? Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế Drop dead. Chết đi You bastard! Đồ tạp chũng That’s your problem. Đó là chuyện của mày. I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe Get off my back. Đừng lôi thôi nữa Who do you think you’re talking to?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ? You scoundrel! Thằng vô lại !! Keep your mouth out of my business! Đừng chõ *** vào chuyện của tao! Keep your nose out of my business! Đừng chõ mũi vào chuyện của tao ! Do you wanna die? ( Wanna die ?) Mày muốn chết à ? You’re such a dog ! Thằng chó này. You really chickened out. Đồ hèn nhát. god – damned >>>>>> khốn kiếp what a life! ^^ oh,hell! >>>>>. mẹ kiếp uppy! >>>>> đồ chó con the dirty pig! >>>>>> đồ con lợn

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended