Previous Page of 36Next Page

GIAO AN-GDCD LƠP 10

spinner.gif

MäC LäC

 

Ph§n thé nh¥t 

CÔNG DÂN VÚI VIÆC HÌNH THÀNH TH¾ GIÚI QUAN, PH¯ NG PHÁP LU¬N KHOA HÌC

 

Trang

Bài 1 - Th¿ giÛi quan duy v­t và ph°¡ng pháp lu­n biÇn chéng 2  

Bài 2 - Th¿ giÛi v­t ch¥t tÓn t¡i khách quan 9 

Bài 3 - Sñ v­n Ùng và phát triÃn cça th¿ giÛi v­t ch¥t 15 

Bài 4 - NguÓn gÑc v­n Ùng. phát triÃn cça sñ v­t và hiÇn t°ãng 19 

Bài 5 - Cách théc v­n Ùng, phát triÃn cça sñ v­t và hiÇn t°ãng 25 

Bài 6 - Khuynh h°Ûng phát triÃn cça sñ v­t và hiÇn t°ãng 28 

Bài 7 - Thñc tiÅn và vai trò cça thñc tiÅn Ñi vÛi nh­n théc 

Bài 8 - TÓn t¡i xã hÙi và ý théc xã hÙi 

Bài 9 - Con ng°Ýi là chç thà cça lËch sí, là måc tiêu phát triÃn cça xã hÙi

Ph§n thé hai 

CÔNG DÂN VÚI O èC

 

Bài 10 - Quan niÇm vÁ ¡o éc 

Bài 11 - MÙt sÑ ph¡m trù c¡ b£n cça ¡o éc 

Bài 12 - Công dân vÛi tình yêu, hôn nhân và gia ình 

Bài 13 - Công dân vÛi cÙng Óng 

Bài 14 - Công dân vÛi sñ nghiÇp xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc 

Bài 15 - Công dân vÛi nhïng v¥n Á toàn c§u 

Bài 16 - Tñ hoàn thiÇn b£n thân

 

PH¦N THè NH¤T

CÔNG DÂN VÚI VIÆC HÌNH THÀNH TH¾ GIÚI QUAN, PH¯ NG PHÁP LU¬N KHOA HÌC 

Nm hÍc: 2006 - 2007 BÀI 1 

HÍc kó: I TH¾ GIÚI QUAN DUY V¬T VÀ Tu§n thé: 1 PH¯ NG PHÁP LU¬N BIÆN CHèNG 

(2 Ti¿t) 

I. MäC TIÊU BÀI HÌC 

HÍc xong bài này, hÍc sinh c§n ph£i ¡t °ãc: 

VÁ ki¿n théc 

- Nh­n bi¿t °ãc chéc nng TGQ, PPL cça tri¿t hÍc. 

- Nh­n bi¿t °ãc nÙi dung c¡ b£n cça chç ngh)a duy v­t và chç ngh)a duy tâm, PPL  

biÇn chéng. 

- Nêu °ãc CN duy v­t biÇn chéng là sñ thÑng nh¥t hïu c¡ giïa CN duy duy v­t và PPL biÇn chéng 

VÁ k) nng 

- V­n dång ki¿n théc cça bài hÍc à xem xét, lí gi£i mÙt sÑ sñ v­t, hiÇn t°ãng, quá trình thông th°Ýng trong hÍc t­p và cuÙc sÑng. 

3. VÁ thái Ù 

- Có ý théc trau dÓi TGQ duy v­t và PPL biÇn chéng 

II. KI¾N THèC C B¢N, TRÌNG TÂM 

Ki¿n théc c¡ b£n: 

TGQ, TGQ duy v­t, TGQ duy tâm, vai trò cça TGQ duy v­t  

Ph°¡ng pháp, PP lu­n, PP lu­n biÇn chéng, PPlu­n siêu hình 

CNDV biÇn chéng 

Ki¿n théc trÍng tâm 

Nhïng nÙi dung c¡ b£n cça TGQ duy v­t và PPL biÇn chéng  

III. PH¯ NG PHÁP VÀ HÌNH THèC TÔ CHèC D Y HÌC 

PPDH: Gi£ng gi£i, àm tho¡i gãi mß, nêu v¥n Á, th£o lu­n nhóm, trñc quan... 

HTTCDH: Làm viÇc cá nhân, nhóm nhÏ 

IV. CHU¨N BÊ 

1. Giáo viên: - Tham kh£o SGV GDCD 10(Không phân ban), SGV Tri¿t hÍc10 (Ban khoa hÍc xã hÙi), h°Ûng d«n hÍc Tri¿t hÍc 12 (Ban khoa hÍc xã hÙi). 

- S¡ Ó vÁ v¥n Á c¡ b£n cça tri¿t hÍc. 

2. HÍc sinh: Íc SGK 

V. TI¾N TRÌNH D Y HÌC 

1. Ôn Ënh tÕ chéc (1 ) 

2. GiÛi thiÇu bài (2 ) 

* Cách 1: Dña vào SGV 

* Cách 2: GV giÛi thiÇu s¡ l°ãc nÙi dung ch°¡ng trình SGK: GÓm có 2 ph§n  

+ Ph§n thé nh¥t: Công dân vÛi viÇc hình thành th¿ giÛi quan, ph°¡ng pháp lu­n khoa hÍc 

+ Ph§n thé hai: Công dân vÛi ¡o éc 

Giúp các em có cách nhìn nh­n và ph°¡ng pháp khoa hÍc làm c¡ sß lí lu­n à xem xét các v¥n Á ti¿p theo ß các bài sau, hôm nay chúng ta s½ tìm bài §u tiên trong ch°¡ng trình GDCD lÛp 10: Bài 1- Th¿ giÛi quan duy v­t và ph°¡ng pháp lu­n biÇn chéng

 

* Cách 3: B±ng PP àm tho¡i, GV yêu c§u HS phát biÃu: 

Þ c¥p II, môn GDCD ã giúp em tìm hiÃu vÁ nhïng v¥n Á gì?  

GV: Þ c¥p II, môn GDCD ã giúp các em tìm hiÃu nhïng mÑi quan hÇ giïa chính mình vÛi mình, giïa b£n thân vÛi ng°Ýi khác, vÛi công viÇc, vÛi môi tr°Ýng sÑng, vÛi nhà n°Ûc, vÛi dân tÙc, tÕ quÑc, vÛi nhân lo¡i& Và Ã gi£i quy¿t nhïng mÑi quan hÇ này ph£i phå thuÙc vào 2 y¿u tÑ:

Previous Page of 36Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended