Previous Page of 35Next Page

XHHdaicuong

spinner.gif

ôn thi Xã Hội Học Đ?I CUONG

Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác? 

Câu 2: Cơ cấu xã hội học là gì? Các cấp độ nghiên cứu của cơ cấu xã hội học? 

Câu 3. Phân tích các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của XHH. Nhiệm vụ của XHH ở VN hiện nay? 

Câu 4: Phân tích những điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học? ý nghĩa sự ra đời của XHH. 

Câu 5: Nêu những đóng góp của Auguste Comte (1789 - 1857) đối với sự ra đời và phát triẻn của XH.  

Câu 6: Nêu những đóng góp của Karl Marx (1818 - 1883) đối với sự ra đời và phát triển cảu XHH nói chung và XHH Mác xít nói riêng. 

Câu 7: Nêu những đóng góp của E.Durkheim (1858 - 1817) đối với sự phát triển của XHH. 

Câu 8: Nêu những đóng góp của Herbert Spencer (1820 - 1903) đối với sự phát triển của XHH. 

Câu 9: Nêu những đóng góp của Max Weber (1864-1920) đối với sự phát triển của XHH. 

Câu 10: Trình bày nội dung các bước tiến hành một cuộc điều tra XHH? 

Câu 11. Thế nào là phương pháp quan sát trong XHH?  

Câu 12. PP phân tích tài liệu trong XHH là gì? Nêu những ưu điểm và nhược điểm của PP này? 

Câu 13. PP phỏng vấn XHH là gì? nêu các loại phỏng vấn chủ yếu? Những ưu điểm, nhược điểm của PP phỏng vấn? 

Câu 14. Nghiên cứu chọn mẫu là gì? Tại sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu XHH? Nêu một số cách chọn mẫu? 

Câu 15. Trình bày kỹ thuật lập bảng câu hỏi trong nghiên cứu XHH? 

Câu 16: Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội? 

Câu 17: Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các đặc trưng của quyền lực trong xã hội . 

Câu 18: Thế nào là thiết chế xh? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một só loại thiết chế xã hội cơ bản. 

Câu 19: Thế nào là cơ cấu xh. Nêu các cơ cấu xã hội cơ bản: 

Câu 20. Nêu cấu trúc của hành động XH và phân loại hành động? 

Câu 21. Thế nào là quan hệ XH? Các loại hình quan hệ XH? 

Câu 22: Tổ chức xã hội là gì? Các dấu hiệu cơ bản của tổ chức xã hội? Phân loại tổ chức xã hội?  

Câu 23. Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các hình thức của QL trong XH? 

Câu 24. Thế nào là thiết chê XH? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một số loại thiết chế XH cơ bản? 

Câu 25. Thế nào là cơ cấu XH? Nêu các cơ cấu XH cơ bản? 

Câu 26. Thế nào là bất bình đẳng XH? Nguồn gốc của BBĐ XH? 

Câu 27. Trình bày khái niệm phân tầng XH? Nguồn gốc của phân tầng Xh? 

Câu 28. Thế nào là giai cấp XH? Nêu các quan niệm khác nhau về GCXH? 

Câu 29. Trình bày khái niệm về trật tự XH? Những điều kiện cơ bản để duy trì trật tự XH? Mối quan hệ giữa thích ứng và hiệp tác XH với trật tự XH? 

Câu 30. Trình bày khái niệm sai lệch XH? Các loại sai lệch XH? Nguyên nhân của sai lệch XH? Mối quan hệ giữa SLXH và trật tự XH? 

Câu 31. Kiểm soát XH là gì? nêu các loại KSXH? Vai trò của KSXH đối với đời sống XH? 

Câu 32. Trình bày khái niệm văn hoá? Cấu trúc của văn hoá? Phân loại văn hoá? 

Câu 33. Nêu và phân tích các chức năng của văn hoá? Mối quan hệ giữa văn hoá với lối sống và dư luận XH? 

Câu 34. XH hoá là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình XH hoá? 

Câu 35. Trình bày khái niệm di động XH? Các nhân tố ảnh hưởng đến di động XH? 

Câu 36. Thế nào là biến đổi XH? Các loại biến đổi XH? Những nhân tố của biến đổi XH? 

Câu 37. Biến đổi XH Việt Nam trong giai đoạn mới.

Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác? 

a. Khái niệm: Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, XHH "Sociology" có gốc ghép từ 2 chữ: Societas"+ "logos" có nghĩa là học thuyết, nghiên cứu. Như vậy XHH được hiểu là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về xã hội.

Previous Page of 35Next Page

Comments & Reviews (5)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended