Cau tao va hoat dong cua dong co KDB 3 pha

spinner.gif
Cau tao va hoat dong cua dong co KDB 3 pha
C¥u t¡o:
1. Stato (ph§n t)nh):
a. Lõi thép:
GÓm nhiÁu lá thép k) thu­t iÇn ghép l¡i, m·t trong có rãnh à ·t dây qu¥n
b. Dây qu¥n:
Là dây Óng °ãc phç s¡n cách iÇn, có 3 cuÙn dây là: AX, BY, CZ
2. Roto (ph§n quay):
II. C¥u t¡o:
a. Lõi thép: là các lá thép KT ghép l¡i, m·t ngoài s» rãnh, ß giïa có l× Ã l¯p tråc
Roto dây qu¥n
Roto lÓng sóc
b. Dây qu¥n: có 2 lo¡i:
III. Nguyên lý làm viÇc:
T¡i sao Ùng c¡ l¡i quay °ãc khi nÑi vÛi nguÓn iÇn?
Të tr°Ýng quay là gì và vì sao l¡i làm Ùng c¡ quay °ãc?
Chúng ta cùng i tìm lÝi gi£i nhé qua thí nghiÇm sau
- Khi nam châm të tr°Ýng cça nam châm quay theo, các °Ýng séc të bi¿n thiên qua khung(quay dây.
- Sñ bi¿n thiên này sinh ra dòng iÇn c£m éng trong khung dây ABCD
- Lñc t°¡ng tác iÇn të giïa të tr°Ýng quay cça nam châm vÛi dòng iÇn trong khung dây t¡o ra mô men làm quay khung dây.
Khung dây ABCD chính là Roto trong Ùng c¡
TÑc Ù quay cça të tr°Ýng °ãc tính b±ng công théc:
f : T§n sÑ dòng iÇn.
Vd
f
Þ|~ñéÞéÜéØh×gZU jÞðh×gZmH sH h×gZmH sH h×gZh×gZCJaJmH sH V~ýý~ýp : SÑ ôi cñc të cça të tr°Ýng quay
(sÑ c?p c?c)
n1: Còn °ãc gÍi là tÑc Ù Óng bÙ.
Khi t§n sÑ cça dòng iÇn f = 50Hz
SÑ ôi cñc p
TÑc Ù Óng bÙ n1 (vòng/phút)
TÑc Ù quay n cça rôto bao giÝ cing nhÏ h¡n tÑc Ù quay n1 cça të tr°Ýng.
Sñ ch­m t°¡ng Ñi cça rôto Ñi vÛi të tr°Ýng °ãc xác Ënh b±ng hÇ sÑ tr°ãt s
n: là tÑc Ù quay cça rôto.
Ñi vÛi Ùng c¡: s = 0,02 ? 0,06.
III. Nguyên lý làm viÇc:
IV. Cách ¥u dây:
¥u dây Ùng c¡ không Óng bÙ 3 pha
+ NÑi hình sao
+ NÑi hình tam giác
Ùng c¡ quay thu­n
à Õi chiÁu quay cça Ùng c¡, ta £o hai pha b¥t kì cho nhau

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended