Previous Page of 3Next Page

Cau tao mai doc.Neu dien hinh cau tao mai ngoi.

spinner.gif

18.Cau tao mai doc.Neu dien hinh cau tao mai ngoi. 

1. Tam lop 

Tam lop co the la ngoi, tam ton, tam fibroximang, tam betong, tam giay dau. Tac dung 

chinh cua no la bao che va bao ve cho cac bo phan ben duoi dong thoi trang tri kien 

truc cho ngoi nha. 

2. He thong ket cau mang luc cua mai doc 

Vat lieu che tao ket cau mang luc cua mai doc thuong lam bang go, thep, gach da 

hoac betong cot thep duoi nhieu hinh thuc khac nhau: cau phong , vi keo hay bang cac 

tam lap ghep. 

*. Ket cau tuong thu hoi chiu luc : 

Dung tuong ngang chiu luc xay thu hoi lam ket cau chiu luc chinh. 

Tren tuong thu hoi gac xa go (don tay), tren xa go gac cau phong (ren, rui) hoac lat 

van go va tren cau phong dat cac lito (me, lach) , cuoi cung la lop lop . 

Vat lieu lam xa go : go hoac be tong cot thep. 

Xa go duoc bo tri nhu dan cua san nha : o giua noc tren cung la xa go noc, o duoi 

cung doc theo duoi mai la xa go mai dua. O cac vi tri dat xa go co cac mieng dem de 

dam bao luc phan bo deu len dau tuong. 

Vi tri cua xa go mai dua phu thuoc vao kich thuoc vuon ra khoi tuong cua mai 

dua: 

+ Khi mai dua ra < 50cm : dat truc tiep len tuong doc ngoai. 

+ Khi mai dua ra > 50cm : tua tren cac dam cong xon duoc lien ket vao tuong 

bang bulong neo giu . 

Uu diem : ket cau don gian, kinh te. 

Nhuoc diem: chieu rong cac gian bi han che (<= 4m) , neu can phai rong > 4m thi 

nen dung ket cau vi keo, cau phong hoac dam. 

*. Ket cau cau phong hay dam nghieng : 

Cau phong la cac dam go duoc dat truc tiep len nhung dam go dem duoc dat doc 

theo tuong ngoai . 

Ap dung khi be ngang nha khong lon lam va giua nha co kha nang tao cac goi tua . 

Co the lam mai 1 doc hoac 2 doc. 

Tiet dien 80 x 100 - 80 x 150. 

*. Vi keo : 

- Mot so hinh thuc vi keo pho thong 

Theo yeu cau cau tao ma vi keo co the lam bang go, thep, betong cot thep.Co 

truong hop vi keo duoc lam bang go va thep, trong do thep chiu keo con go chiu nen 

va uon.Vi keo thep va betong cot thep phu hop voi nhip nha lon, co yeu cau chiu lua 

va do ben vung cao. 

Theo hinh thuc co dan vi keo tam giac, hinh thang, hinh da giac. Khau do cua vi 

keo co the chon tu 6-9m doi voi vi keo go, thep; 9-18m doi voi vi keo betong cot thep, 

thep va >18m doi voi vi keo thep. Khi chon vi keo phai can cu vao chieu dai nhip, yeu 

cau su dung cua phong oc, tai trong tac dung len dam, cac yeu cau ve tham my cung 

nhu yeu cau ve tham my cung nhu yeu cau ve phong chay. 

Trong xay dung dan dung vi keo tam giac duoc dung pho bien hon ca.Vi keo tam 

giac bao gom cac thanh keo ( canh thuong) nam o phia tren, qua giang ( canh ha) nam 

o phia duoi, thanh chong dung, thanh chong xien. duoc lam go hoac hon hop thep, go. 

- Bo tri ket cau vi keo : 

Tren mai doc co 3 phan chinh la : bo phan dau nha, bo phan giua nha va bo phan 

noi tiep. Bo phan dau nha va giua nha co cau tao don gian va hinh thuc it bien hoa . 

Bo phan noi tiep co cau tao phuc tap voi cac hinh thuc noi tiep : noi tiep song song, 

noi tiep chu T, noi tiep chu L. 

He thong ket cau vi keo cung theo do gom 3 bo phan: bo phan dau hoi, bo phan 

giua nha va bo phan noi tiep. 

• Ket cau doan giua nha :Dan vi keo 

Khoang cach giua cac vi keo tu 3 - 6m tuy thuoc vat lieu lam vi keo va xa go la 

go hay thep. 

Tiet dien cac thanh cua dan tuy thuoc khau do cua vi keo. De tiet kiem vat lieu 

thi giam khau do vi keo. Cho nen khi bo tri vi keo can chon khau do ngan nhat, can 

tan dung cot hoac tuong lam goi tua trung gian. 

Doi voi nha hanh lang giua co the loi dung tuong hoac cot hai ben hanh lang 

lam diem tua , nhu vay vi keo co the nho lai hoac su dung ban vi keo, 2 nua vi keo 

can duoc lien ket voi nhau bang he giang. 

Cac vi keo can phai lien ket on dinh tung cap mot bang cac thanh, he giang 

cheo. Dong thoi phai cau tao lien ket giua cac vi keo voi tuong chiu luc hoac cot 

chiu luc de tao thanh he ket cau vung chac. 

Cau tao lien ket giua cac vi keo voi goi do can phan bo luc deu, tranh luc tac 

dung cuc bo, co the dung go dem dau keo. Goi do la lien ket di dong o dau vi keo 

tranh noi luc sinh ra do dan no cua vi keo. 

• Ket cau doan dau hoi : 

Nha 2 mai doc : 

Truong hop mai khong dua ra khoi tuong : tuong dau hoi duoc nang cao de che 

mai, phai chu y cau tao mu bao ve (duong bo noc) dong thoi chong tham va chong 

dot doc theo duong tiep giap giua mai va tuong. 

Truong hop mai dua ra khoi tuong: su dung pho bien nham bao ve tot tuong

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended