Previous Page of 2Next Page

Trinh bay cau tao san betong cot thep toan khoi

spinner.gif

15.Trinh bay cau tao san betong cot thep toan khoi 

1. Dac diem: 

San betong cot thep toan khoi la loai san duoc ap dung pho bien trong xay dung 

kien truc dan dung va cong nghiep. 

Uu diem: 

• Cau tao don gian ben chac co do lon cung. 

• Kha nang chong chay tot, khong muc nat, it phai bao tri, de thoa man cac yeu 

cau ve ve sinh. 

• Vuot duoc khau do tuong doi lon, dien tich rong. 

Nhuoc diem: 

• Sua chua ,cai tien kho. 

• Kha nang cach am khong cao, can co bien phap cach am cho san theo yeu cau. 

• Ton van khuon va suc lao dong, thoi gian thi cong cham va chiu anh huong cua 

thoi tiet. 

• Tai trong ban than lon., co the che tao bang be tong nang hoac betong nhe ( 

nhu betong keramzit, betong xi, betong peclit.v.v..) 

2. Phan loai: 

1. San betong cot thep hinh thuc ban: 

San betong cot thep ban ke hai canh: la loai toan khoi don gian nhat . Ban chiu 

luc theo mot phuong, voi chi so chieu dai lon hon hay bang hai lan chieu rong. Nhip 

cua ban san nen lay trong khoang 2000-3000mm , san co be day 60-100mm, duoc gac 

sau vao tuong toi thieu #120mm. Loai san nay thich hop cho hanh lang, san nha ve 

sinh hay cac phong co khau do nho. 

San betong cot thep ban ke bon canh: la loai san ma ban san chiu luc theo hai 

phuong, ty so chieu dai nho hon hai lan chieu rong, nhip cua ban san nen lay 4000- 

5000mm san co be day khoang 80-120mm duoc gac sau vao tuong toi thieu #120mm. 

Loai san nay thich hop cho san nha co mat bang gan vuong. 

2. San betong cot thep hinh thuc san suon : 

- San ban dam toan khoi 

La loai san co suon gom cac ban va he dam tao thanh tren mat bang nhung o hinh 

chu nhat voi ty so giua 2 canh >2 

Hinh thuc ban dam duoc ap dung trong truong hop nhip cua san tuong doi lon, neu 

dung hinh thuc ban thi thi do day cua ban se lon khong tinh te, do do phai them cac 

dam de giam bot chieu dai nhip cua ban. 

Voi san co ket cau theo hinh thuc ban dam se dat duoc hieu qua kinh te khi san co 

nhip trung binh.Tuy nhien se ton go van khuon hon loai san thinh thuc ban. Mat duoi 

cua san khong bang phang va phai lam tran treo khi co yeu cau 

Theo hinh thuc chiu luc co the phan thanh 2 loai : San 1 he thong dam va San 2 he 

thong dam 

San mot he dam: Ap dung khi mat bang san hep. Can chon phuong chiu luc de co 

nhip cua dam ngan nhat voi khoang cach giua cac dam tu 1m den 2.5m. Khi khoang 

cach giua hai dam lien ke < 1,2m thi nguoi ta goi do la san day suon. 

San hai he dam :Ap dung khi mat bang san rong, so do ket cau duoc xem nhu la 

ban ke len dam phu, dam phu goi len dam chinh, dam chinh dat len cot hoac tuong. 

Phuong cua he dam duoc chon tuy thuoc vao su bo tri chung cua ngoi nha va cac 

yeu cau khac. 

Khi dat dam chinh theo phuong doc nha , tran nha va ca gian nha duoc chieu sang 

tot hon nhung co the phai ke mot so dam phu len phan tuong tren o cua o tuong doc, 

luc do can dat lanh to khoe de chiu luc tu mut dam phu truyen xuong. Trong truong 

hop dat dam chinh theo phuong ngang nha lam tang do cung ngang cua nha. Khoang 

cach giua cac dam chinh tu 4m den 6m. 

Ngoai ra khi bo tri cot de do dam trong nha can quan tam den nhung yeu cau su 

dung ngoi nha nhu su sap xep day chuyen san xuat viec su dung khong gian cua 

phong oc. 

Trong pham vi moi nhip cua dam chinh co the bo tri mot, hai hoac ba dam phu , va 

nen xep dat dam phu the nao cho co mot dam phu dat theo truc cot. Khoang cach giua 

cac dam phu tu 1,5m den 3m. 

Kich thuoc tiet dien dam va ban : 

Dam chinh :Chieu cao dam lay bang 1/8-1/12chieu dai dam 

hdc = (1/8-1/15)ldc ; bdc = (1/2-1/3)hdc 

Dam phu :Chieu cao dam lay bang 1/15-1/20 chieu dai dam 

hdp = (1/15-1/20)ldp ; bdp = (1/2-1/3)hdp 

Ban : Chieu day ban 6-10 cm tuy theo khau do ban nho hay lon , 5cm doi voi san 

mai. 

Khi san ke truc tiep len tuong, doan ke le tuong gach la : 120mm doi voi ban, 

220mm doi voi dam phu , 340mm doi voi dam chinh. Neu be day tuong khong du thi 

lam them bo tru. Mut dam chinh phai duoc duc lien toan khoi voi cot be tong cot thep 

dat o trong tuong hoac sat tuong. 

- San o co (ket song): 

Co hai loai san o co: kieu ban ke bon canh va kieu luoi o nho. 

San o co kieu ban ke bon canh: La loai san suon trong do dam chinh, dam phu 

lay bang nhau va cho gap nhau cua dam ngang doc la cac cot do . Luoi cot thuong 

dung tao nen mot mang luoi o vuong hay o chu nhat gan vuong voi dien tich o khong

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended