Cac bien phap gia co nen mong

spinner.gif

12.Cac bien phap gia co nen mong 

Tuy thuoc co cau dia chat va cac dieu kien dai chat thuy van, dat nen nhan tao 

duoc gia co theo 5 phuong phap sau: 

Phuong phap nen chat dat: 

• Dam nen: dung cac loai dam hoac tam nang de dam chat dat o ho mong co the 

trai them da soi, da dam de tang cuong kha nang chiu luc cua dat nen.Co the 

dam nen hoi hoac dung nhung tam nang 2-3 tan cho roi tu do cao 1-4m, hoac 

co the dung xe lu hang nang co the lam chat mot vung dat co dien tich lon, doi 

voi dat cat hoac bui, nen dung cac dam rung vi nhu the se nhanh hon. Nguoc 

lai voi dat set thi khong nen dung phuong phap chan dong de lam chat vi hieu qua 

rat thap. 

• Nen chat bang coc dat: ap dung cho truong hop dam chat dat lun uot duoi sau, 

duoc thuc hien bang cach dong lo, nho do tao ra quanh lo vung nen chat, tiep 

sau la dat duoc nhoi vao lo va dam chat. 

• Ha muc nuoc ngam: dung bom hut nuoc tu mot he thong gieng thu nuoc hoac 

tu he thong ong tieu nuoc co cau tao dac biet " ong cham kim" Dat trong pham 

vi cua muc nuoc ngam se duoc nen chat lai do ap luc nen tang len mot cach 

tuong doi, dong thoi dat cung se duoc chat them do ap luc cua thuy dong theo 

huong di xuong. 

Phuong phap thay dat: lop dat yeu se duoc boc doi di de thay bang mot lop dat 

khac nhu soi, cat hat vua hoac lon. Ap dung lop dat yeu o trong pham vi khong 

qua lon voi do sau nho. 

Phuong phap dung hoa chat : ap dung doi voi tang dat co kha nang tam thau 

nhat dinh va bang phuong phap dung cac vat lieu lien ket bom phut vao trong dat, 

de nang cao kha nang chiu luc cua dat, dong thoi lam cho dat khong tham nuoc. 

• Phuong phap ximang hoa , set hoa va bitum hoa : la phuong phap phut vua 

ximang vao dat de gia co dat nen cat, dat cuoi soi, dat nen nut ne, dong thoi de 

xay dung cac man chong tham .De tang cuong nhanh qua trinh dong ket hoa 

cung cua dung dich ximang, dung thuy tinh long va clorua canxi, de tang 

cuong on dinh dung betonit. Ngoai ra con dung phuong phap bom bitum nong 

la bien phap phu tro de lap nhet cac khe nut lon trong da cung de ngan chan su 

rua cua cac dung dich ximang va set khi toc do chay cua nuoc duoi dat lon. 

• Phuong phap Silicat hoa va nhua hoa: phuong phap duoc ap dung de gia co 

va tao cac man chong tham trong cac loai dat nen co cat, dat hoang tho, va dat 

lun uot. Thuong dung hai dung dich la Silicat natri va clorua canxi cho loai dat co 

he so tham cao, dung mot dung dich Silicat Natri cho loai dat co he so tham thap. 

Phuong phap dong coc: dung coc bang go tre, thep hoac betong cot thep co khi 

dung coc cat de dong xuong dat nen lam cho dat nen chat hoac do ma sat giua coc 

va dat lam cho muc chiu tai cua dat nen tang them. 

• Coc chong : la loai coc duoc dong xuyen qua lop dat mem ben tren va truc tiep 

truyen tai trong len lop dat cung o phia duoi. 

• Coc ma sat : la loai coc duoc dong den vi tri lung chung trong lop dat mem tac 

dung chu yeu cua coc la luc ma sat giua than coc va dat de chong do cong trinh 

hoac lam chat dat . Trong cac cong trinh dan dung o nuoc ta, thuong dung coc tre, 

tram theo mat do trung binh 25coc /1m2 # 80 -100mm voi chieu dai 2,5m cho coc 

tre va 4-5m cho coc tram. Tac dung chu yeu cua cua coc la luc ma sat giua than coc 

Phuong phap dien va nhiet: la phuong phap ung dung hien tuong dien tham de 

tap trung nuoc ma bom hut cho thoat lam kho dat, dong thoi dua dung dich hoa 

chat vao de lam chac dat. 

• Ha muc nuoc ngam : duoi tac dung cua luc dien tham xuat hien khi cho qua 

mot ding dien 1 chieu trong dat nen kho tham va co he so 0,05m/ngay dem nhu 

dat chua nhieu ham luong set hoac dat cat boi ich. Nuoc ngam se duoc bom 

rut cho thoat tu he thong gieng hoac ong cham kim 

• Dien tham hoa silicat: ap dung cho nhung loai dat co tinh tham nho nhu dat 

dinh bun. Duoi tac dung cua ap luc bom phut va hien tuong dien tham dung 

dich silicat natri duoc tham vao dat nen de dang.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended