Trinh bay yeu cau chuc nang,nguyen tac thiet ke bo phan o nha o.

spinner.gif

8.Trinh bay yeu cau chuc nang,nguyen tac thiet ke bo phan o nha o. 

Dinh nghia: nha o la cong trinh chuyen dung dung de o, la noi sinh hoat gia 

dinh, tai tao suc lao dong gian don.. 

Khac voi nha cong cong, nha o : nguoi dung trong cac khong gian chuc nang thuong co quan he hon nhan hoac huyet thong, va mang tinh chat lau dai. 

Vi du: Nha o dang nhieu can, nha tang (chung cu), nha o dang biet thu, nha o 

lien ke (nha o chia lo, co san vuon hoac khong co san vuon) 

Cac bo phan chuc nang cua nha o 

1 Bo phan o : 

- Phong ngu 

- Phong khach 

- Phong an ,bep 

- Phong sinh hoat chung 

- Phong tho .. 

2 Bo phan phuc vu: Bep, khu ve sinh, kho, san nuoc (gia cong), san phoi, ban cong, lo gia nghi ngoi ( lo gia la khong gian nghi ngoi chi co mot mat nhin ra ngoai ) 

3 Giao thong: 

- Giao thong dung: giong Cong trinh cong cong, cau thang (bo, cuon). 

- Giao thong ngang: hanh lang, nha cau, bang chuyen, loi di lo thien.. 

Cac loai phong co ban trong nha o:

1 Tien phong la khong gian dau moi noi tiep # cac khong gian khac 

la noi de giay dep, mu non va ao khoac de chinh trang y phuc:S 6 # 8m (phong dem khong khi) 

2 Phong ngu: khong gian nghi ngoi, hoc tap yeu cau thong thoang va chieu sang, tuyet doi khong duoc bo tri loi di xuyen qua phong ngu de # phong khac 

Thuong bo tri cho hai nguoi su dung

S = 12 # 16m. Xu huong lam phong ngu lon do nhu cau: phai trang tri mau sac nhe nhang, lich su, de lam ve sinh 

Bo tri ve huong nam va dong nam 

Co vi tri kin dao. 

3 Phong khach: su dung de giao tiep, le tiec, nuoi day con cai 

Yeu cau: - Kin dao, te nhi. La cac khong gian the hien phong cach cua chu nha. Thuong thiet ke voi S: 16 # 20m2 (4 # 5 nguoi) 

- To chuc thong thoang tot. 

4 Phong an va bep : la khong gian an uong, boi duong cua gia dinh 

Yeu cau : phai thong thoang, vat lieu su dung co do chiu lua cao, de lau chui lam ve 

sinh. Bep nen dat o huong tay va cuoi gio. 

5 Khu ve sinh (WC) 

Nha 1 tang nen chia thanh 2 khu : Tam, giat, xi;Rua, tieu tien 

Dien tich moi khu (S) = 1,8 # 2m2 

Nha nhieu tang thi nen gop chung hai khu neu tren 

Yeu cau : khu w.c phai thong thoang chieu sang tot, bo tri o huong tay va cuoi gio. 

6 Kho : la noi luu tru cac vat dung khong thuong xuyen su dung. 

Vi tri: Phia tren WC, duoi gam cau thang gan bep S = 4 # 6m2 

7 Ban cong, lo gia: la noi nghi ngoi hong mat, co the lam san gia cong hoac phoi phong. Thuong duoc bo tri gan phong ngu va phong khach

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended