Previous Page of 4Next Page

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên

spinner.gif

III- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN 

Căn cứ vào những điều kiện trên, cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 

1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn 

* Động cơ vào Đảng:  

- Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ, hành động. 

- Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? 

+ Để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Bác Hồ khuyên: "Nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng". 

Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc, CNXH. 

+ Nay, trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. 

- Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển. 

- Thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức bất công. 

- Đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng, hành động sai trái, tiêu cực. 

- Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. 

- Bảo vệ độc lập dân tộc. 

Bác Hồ: "Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". 

* Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? 

Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc, thiếu trong sáng, nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. 

- Cần hiểu bản chất, mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc ....văn minh" 

- Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi. 

- Mọi lúc, mọi nơi, cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng, cho dân. 

* Liên hệ:  

- Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch, biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. (Trước, trong và sau khi giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới; khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ, VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu; những nhân tố mới trong đổi mới...) 

- Tồn tại:  

Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: 

Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức, tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc. 

Những kẻ phản động vào Đảng để "leo cao, chui sâu" phá hoại Đảng từ bên trong. 

2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng 

* Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). 

- Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Độc lập, sáng tạo, không thụ động, trì trệ. 

* Bản lĩnh chính trị thể hiện:  

- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 

- Lấy CN Mác - Lê nin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. 

- ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên, đa Đảng). 

- Nhà nước là của dân, do dân, vì dân. 

- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews (38)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended