Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 9

spinner.gif
PPCT Tiếng Anh LỚP 9
Cả năm học: 37 tuần, 105 tiết
Học kỳ I: 19 tuần, 54 tiết
Học kỳ II: 18 tuần, 51 tiết
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.
Mỗi bài gồm 6 phần và được dạy từ 5 đến 6 tiết.
Tiết 1: 1. Getting started
2. Listen and Read
Tiết 2: 3. Speak and Listen
Tiết 3: 4. Read
Tiết 4: 5. Write
Tiết 5: 6. Language focus

HỌC KÌ I
1 Ôn tập/ kiểm tra đầu năm (1)
2-6 - Unit 1 - A visit from a penpal (5)
7-12 - Unit 2 - Clothing (6)
13-14 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
15-19 - Unit 3 - The countryside (5)
20-25 - Unit 4 - Learning a foreign language (6)
26-27 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
28-32 - Unit 5 - The media (5)
33-36 - Ôn tập và kiểm tra học kì I (4)
HỌC KÌ II
37-41 - Unit 6 -The environment (5)
42-46 - Unit 7 - Saving energy (5)
47-48 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
49-53 - Unit 8 - Celebrations (5)
54-58 Unit 9 - Natural disasters (5)
59-60 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
61-65 - Unit 10 - Life on other planets (5)
66-70 - Ôn tập và kiểm tra học kì II (5)

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended