Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 8

spinner.gif
PPCT Tiếng Anh LỚP 8
Cả năm học: 37 tuần, 105 tiết
Học kỳ I: 19 tuần, 54 tiết
Học kỳ II: 18 tuần, 51 tiết
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.
Mỗi bài gồm 7 phần và được dạy trong 5 tiết.
Tiết 1: 1. Getting started
2. Listen and Read
Tiết 2: 3. Speak
4. Listen
Tiết 3: 5. Read
Tiết 4: 6. Write
Tiết 5: 7. Language focus
HỌC KÌ I
1 - Ôn tập/kiểm tra đầu năm (1)
2-6 - Unit 1- My Friends (5)
7-11 - Unit 2- Making Arrangements (5)
12-17 - Unit 3 - At home (6)
18 - Ôn tập, củng cố (1)
19-20 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
21-25 - Unit 4 -Our past (5)
26-30 - Unit 5 - Study habits (5)
31-35 - Unit 6 -The Young Pioneers Club (5)
36 - Ôn tập, củng cố (1)
37-38 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
39-43 - Unit 7 -My neighborhood (5)
44-48 - Unit 8- Country life and City life (5)
49-54 - Ôn tập và kiểm tra học kì I (6)

HỌC KÌ II
55-59 - Unit 9-A first - Aid Course (5)
60-64 - Unit 10 - Recycling (5)
65-69 - Unit 11 - Traveling Around Vietnam (5)
70 - Ôn tập, củng cố (1)
71-72 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
73-77 - Unit 12 - A Vacation Abroad (5)
78-82 - Unit 13 - Festivals (5)
83-87 - Unit 14 - Wonders of the world (5)
88 - Ôn tập, củng cố (1)
89-90 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)
91-95 Unit 15 -Computers (5)
96-100 - Unit 16 - Inventions (5)
101-105 - Ôn tập và kiểm tra học kì II (5)

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended