Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 6

spinner.gif
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Tiếng Anh LỚP 6
Cả năm học: 37 tuần, 105 tiết
Học kỳ I: 19 tuần, 54 tiết
Học kỳ II: 18 tuần, 51 tiết
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.
Mỗi bài gồm 3 phần A, B, C và được dạy trong 5 tiết.
Tiết 1: A 1-4
Tiết 2: A 5-6
Tiết 3: B 1-3
Tiết 4: C 1-2
Tiết 5: C 3-4
HỌC KÌ I
Tiết thứ Bài/Unit Nội dung Số tiết
1 Hướng dẫn cách học 1
2-6 1 Greetings 5
7-11 2 At school 5
12-16 3 At home 5
17 Grammar practice 1
18-19 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2
20-24 4 Big or Small ? 5
25-30 5 Things I do 6
31 Grammar practice 1
32-36 6 Places 5
37-38 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2
39-43 7 Your house 5
44-48 8 Out and about 5
49 Grammar practice 1
50-54 Ôn tập & kiểm tra học kì I 5
HỌC KÌ II
Tiết thứ Bài/Unit Nội dung Số tiết
55-59 9 The body 5
60-64 10 Staying healthy 5
65-69 11 What do I eat 5
70 Grammar practice 1
71-72 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2
73-77 12 Sports and pastimes 5
78-82 13 Activities and seasons 5
83-87 14 Making plans 5
88 Grammar practice 1
89-90 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2
91-95 15 Countries 5
96-100 16 Man and the environment 5
101 Grammar practice 1
102-105 Ôn tập & kiểm tra học kì II 4

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended