Previous Page of 19Next Page

CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp

spinner.gif

Mục Lục

 

Lời giới thiệu 2 

A. Giới thiệu đề tài 3 

I. Quan niệm về CNH-HĐH trên thế giới và ở Việt Nam 3 

II. ý nghĩa của đề tài 4 

1.ý nghĩa trực tiếp của đề tài 4 

2.ý nghĩa của đề tài thông qua quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam 5 

B. Nội dung 6 

I. Cơ sở của đề tài 6 

1. Cơ sở lí luận triết học Mác-Lê nin 6 

2.Cơ sở thực tiễn 9 

II. Thực trạng CNH-HĐH ở Việt Nam 14 

1.Những thành tựu đạt đuợc trong quá trìnhCNH-HĐH những năm qua 14 

2.Nguyên nhân để Vịêt Nam thu được những thành tựu to lớn trong quá trình CNH-HĐH 16 

3.Những mặt hạn chế và yếu kém trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta 17 

4.Nguyên nhân của những hạn ché yếu kém 19 

5.Những bài học rút ra từ quá trình CNH-HĐH ở nước ta 20 

III. Một số giải pháp vĩ mô thúc đẩy quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam 21 

1.Nâng cao năng lực l•nh đạo của Đảng và năng lực quản lí của nhà nước 21 

2.Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển 22 

3.Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 23 

4.Đẩy mạnh đổi mới và phát triển khoa học công nghệ 23 

5.Đẩy mạnh công tác huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 24 

6.Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 24 

7.Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật 25 

C. Kết luận 26 

Tài liệu tham khảo 27

lời giới thiệu

Nước ta đi lên Chủ Nghĩa X• Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa cao, quan hệ sản xuất mới chưa hoàn thiện. Vì vậy, công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) là một xu hướng khách quan, phù hợp với xu thế của thời đại và hoàn cảnh đất nước góp phần tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho Chủ Nghĩa X• Hội, hoàn thiện quan hệ sản xuất. 

Do CNH-HĐH có ý nghĩa vô cùng to lớn với nước ta nên đ• có rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà kinh tế... và cả sinh viên nghiên cứu về đề tài này nhằm đưa ra giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH. Trong số các công trình đó có không ít những công trình có tác dụng lớn đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta.  

Đối với tôi, được sinh ra và lớn lên đúng vào thời điểm đất nước bắt đầu đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH, tôi mong đóng góp phần nào đó công sức của mình vào sự nghiệp chung của đất nước. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài "Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay."  

Trong đề tài có sử dụng và tham khảo nhiều tài liệu và quan điểm của các nhà nghiên cứu khác. 

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Ngọc Thông đ• giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. 

 

Hà Nội. ngày15 tháng 05 năm 2007 

Sinh viên: Trần Thị Chúc 

A. Giới thiệu đề tài

 

I.Quan niệm về CNH-HĐH trên thế giới và ở Việt Nam

Trên thế giới, khi cách mạng công nghiệp được tiến hành ở Tây âu (ở các nước Anh, Pháp, Đức...), ở Mỹ và ở Nhật .Khi đó, CNH được hiểu là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc .Nhưng do tất cả mọi khái niệm kinh tế nói chung và khái niệm CNH nói riêng đều mang tính lịch sử nghĩa là luôn có sự thay đổi và phát triển cùng lịch sử của nền sản xuất x• hội, của khoa học công nghệ .Vì vậy, hiện nay quan niệm về công nghiệp hoá đ• có sự thay đổi so với trước rất nhiều. 

ở Việt Nam do có sự kế thưà, chọn lọc những tri thức văn minh của nhân loại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành công nghiệp hoá và thực tiễn cuộc cách mạng công nghiệp hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ VII khoá VI và đại hội đại biểu toàn quốc thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam xác định: "Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất và kinh doanh ,dịch vụ và quản lý kinh tế x• hội từ sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng xuất lao động cao "

Previous Page of 19Next Page

Comments & Reviews (21)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended