Previous Page of 6Next Page

bao gia sua vinamilk

spinner.gif

Note: Vùng được nhập dữ liệu  

 

Nhóm SP Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị tính Qui cách Đơn giá T7 (chưa VAT) Đơn giá T7 (VAT)  

 

 

A 02AA10 SBot Dielac Alpha Step 1 HT 400g Hop 24 58,188 64,007  

A 02AA20 SBot Dielac Alpha Step 2 HT 400g Hop 24 57,004 62,704  

A 02AA30 SBot Dielac Alpha 123 HT 400g Hop 24 55,458 61,004  

A 02AA40 SBot Dielac Alpha 456 HT 400g Hop 24 55,458 61,004  

A 02AC10 SBot Dielac Canxi HT 400g Hop 24 45,881 50,469  

A 02AC11 SBot Vinamilk Canxi HT 400g Hop 24 60,455 66,501  

A 02AD10 SBot Dielac Diecerna HT 400g Hop 24 116,503 128,153  

A 02AG10 Sua Giam Can HT 300g Hop 24 85,818 94,400  

A 02AM10 SBot Dielac Mama Vanilla HT 400g Hop 24 45,881 50,469  

A 02AP10 SBot Dielac Pedia HT 400g Hop 24 88,589 97,448  

A 02AS10 SBot Dielac Star Step 1 HT 400g Hop 24 47,684 52,452  

A 02AS20 SBot Dielac Star Step 2 HT 400g Hop 24 47,684 52,452  

A 02AS30 SBot Dielac Star 123 HT 400g Hop 24 47,684 52,452  

A 02AS40 SBot Dielac Star 456 HT 400g Hop 24 47,684 52,452  

A 02AU10 SBot Dielac Sure HT 400g-Ly Sua Hop 24 77,718 85,490  

A 02BA10 SBot Dielac Alpha Step 1 HG 400g Hop 24 50,634 55,697  

A 02BA20 SBot Dielac Alpha Step 2 HG 400g Hop 24 49,650 54,615  

A 02BA30 SBot Dielac Alpha 123 HG 400g Hop 24 47,685 52,454  

A 02BA40 SBot Dielac Alpha 456 HG 400g Hop 24 45,719 50,291  

A 02BC10 SBot Dielac Canxi HG 400g Hop 24 39,327 43,260  

A 02BM10 SBot Dielac Mama Vanilla HG 400g Hop 24 40,731 44,804  

A 02BN10 SB Nguyen Kem Dielac HG 400g Hop 24 30,927 34,020  

A 02BN20 SBot Nguyen kem CD Dielac HG 400g Hop 24 30,927 34,020  

A 02BS10 SBot Dielac Star Step 1 HG 400g Hop 24 41,294 45,423  

A 02BS20 SBot Dielac Star Step 2 HG 400g Hop 24 41,294 45,423  

A 02BS30 SBot Dielac Star 123 HG 400g Hop 24 41,294 45,423  

A 02BS40 SBot Dielac Star 456 HG 400g Hop 24 41,294 45,423  

A 02DA03 SB Dielac Alpha 3 Hop450Gr P99 Hop 24 53,000 58,300  

A 02DA04 SB Dielac Alpha 1 Hop 900 Gr Hop 12 95,000 104,500  

A 02DC09 SB Dielac Canxi Pr 2000 HT 400 Hop 24 44,545 49,000  

A 02DL03 SB Dielac 3 Hop 450 Gr P99 Hop 24 40,909 45,000  

A 02DL09 SB Dielac 3 Hop Giay 400 Gr Hop 24 33,182 36,500  

A 02DS02 SB Dielac Star 2 Hop 450Gr P99 Hop 24 44,091 48,500  

A 02DS03 SB Dielac Star 3 Hop 450Gr P99 Hop 24 44,091 48,500  

A 02DS06 SB Dielac Star 3 Hop 900 Gr Hop 12 81,364 89,500  

A 02DS07 SB Dielac Star 1 HopGiay 400Gr Hop 24 38,182 42,000  

A 02DS08 SB Dielac Star 2 HopGiay 400Gr Hop 24 38,182 42,000  

A 02EA10 SBot Dielac Alpha Step 1 HT 900g Hop 12 116,376 128,014  

A 02EA20 SBot Dielac Alpha Step 2 HT 900g Hop 12 114,007 125,408  

A 02EA30 SBot Dielac Alpha 123 HT 900g Hop 12 110,917 122,009  

A 02EA40 SBot Dielac Alpha 456 HT 900g Hop 12 107,826 118,609  

A 02EM10 SBot Dielac Mama Vanilla HT 900g Hop 12 89,891 98,880  

A 02EP10 SBot Dielac Pedia HT 900g Hop 12 193,801 213,181  

A 02ES10 SBot Dielac Star Step 1 HT 900g Hop 12 87,995 96,795  

A 02ES20 SBot Dielac Star Step 2 HT 900g Hop 12 87,995 96,795  

A 02ES30 SBot Dielac Star 123 HT 900g Hop 12 87,995 96,795  

A 02ES40 SBot Dielac Star 456 HT 900g Hop 12 87,995 96,795  

A 02GN10 SB Nguyen Kem Dielac tui 400g Tui 24 29,454 32,399  

A 02GN20 SBot Nguyen kem CD Dielac Tui 400g Hop 24 29,454 32,399  

A 03AA10 Ridielac Alpha Bo-Rau cu HT 400g Hop 24 51,128 56,241  

A 03AA50 Ridielac Alpha Heo-Rau cu HT 400g Hop 24 50,877 55,965  

A 03AA60 Ridielac Alpha Tom-Ngu coc HT 400g Hop 24 46,480 51,128  

A 03AA70 Ridielac Alpha Sua-Ngu coc HT 400g Hop 24 39,811 43,792  

A 03AB02 BDD Ri-Advance Bo-Raucu HG250Gr Hop 24 27,000 29,700  

A 03AS20 Ridielac Star Heo-Boxoi HT 400g Hop 24 39,285 43,214  

A 03AS30 Ridielac Star Heo-Carot HT 400g Hop 24 39,285 43,214  

A 03AS40 Ridielac Star Heo-Ngu coc HT 400g Hop 24 39,285 43,214

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended