Previous Page of 2Next Page

ki thuat nuoi trun que

spinner.gif

Kù thu­t nuôi trùn qu¿ 

[15 - Nov - 2007 :::  HYPERLINK "http://agriviet.com/home/search.php?do=finduser&u=5" \t "_blank" buiviethung]  

 

 HYPERLINK "http://agriviet.com/nd/1096-ky-thuat-nuoi-trun-que/" \o "Kù thu­t nuôi trùn qu¿" \t "_blank" Tuy nhìn bÁ ngoài thì r¥t nhÏ và mÏng manh, nh°ng thñc ra trùn qu¿ là "nguÓn máy" tiêu thå théc n. M×i ngày trùn tiêu thå mÙt l°ãng théc n t°¡ng °¡ng vÛi trÍng l°ãng c¡ thà chúng, nên chúng ta ph£i ch¯c r±ng ç l°ãng théc n c§n thi¿t à nuôi trùn.

Théc n trùn gÓm: Phân bò, trâu, dê, heo, gà, vËt, r¡m, r¡ ... trong ó phân bò t°¡i và phân trâu t°¡i là món khoái kh©u nh¥t cça trùn, còn l¡i phân gà, phân heo, phân vËt c§n ph£i ç cho hoai tr°Ûc khi cho trùn n. 

 

N¿u chúng ta ngh) nuôi trùn dùng à c£i t¡o kh©u ph§n n cho àn gia súc, gia c§m thì quá dÅ. ChÉ c§n mua vài kg trùn giÑng ß các tr¡i chn nuôi sau ó bÏ vào ch­u ho·c có thà bÏ vào bao cám à nuôi...Nh°ng n¿u nuôi theo mô hình quy mô, thì chúng ta c§n ¿n các c¡ sß chn nuôi ho·c xem kù ph§n Kù thu­t nuôi trùn qu¿ phía d°Ûi. Bà con l°u ý: ëng ng§n ng¡i liên hÇ ho·c hÏi chúng tôi, nhïng iÁu th¯c m¯c s½ °ãc gi£i áp mÙt cách mau chóng trong ph¡m vi kh£ nng. 

 

3. GiÑng:  

 

Kù Thu­t nuôi trùn qu¿: 

I. ChuÓng tr¡i:  

II. Nuôi & Chm sóc:  

1. Ch¥t nÁn:  

2. NhiÇt Ù:  

3. Ù ©m:  

4. Ánh N¯ng:  

5. Không khí:  

6. Cho n:  

7. Nhân luÑng: 

8. Thu ho¡ch:  

 INCLUDEPICTURE "http://www.trunque.net/images/23.jpg" \* MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE "http://www.trunque.net/images/3.jpg" \* MERGEFORMATINET  Có nhiÁu ph°¡ng pháp thu ho¡ch nh°ng nhí mÓi là ph°¡ng pháp hïu hiÇu nh¥t. Sau khi cho trùn n °ãc 3 ngày, dùng tay hÑt trên bÁ m·t luÑng, n¡i chúng ta ã bÏ phân bò (vì chúng s½ t­p trung vào ây à n). Tr£i t¥m nilon ngoài sân trÑng có ánh n¯ng càng tÑt. Õ ph§n h×n hãp này lên t¥m nilon, sau ó g¡t bÏ ph§n phân trùn bên trên l§n l°ãt vì khi trùn ra ngoài sã ánh n¯ng nên trÑn xuÑng phía d°Ûi cho ¿n khi chÉ còn trùn. Chú ý r±ng lÛp phân trùn bên trên này không °ãc bÏ làm phân mà cho trß l¡i luÑng à ti¿p tåc nuôi nh° là sinh khÑi, và trùn s½ °ãc nhân luÑng r¥t mau vì trong sinh khÑi này chéa r¥t nhiÁu kén trùn. Ñi vÛi bà con nuôi trùn vào måc ích c£i t¡o ¡m cho v­t nuôi ß nhà, bà con nên áp dång hình théc thu ho¡ch cuÑng chi¿u .L¥y ph§n phân còn l¡i ta có °ãc phân trùn.  

Trong tr°Ýng hãp luÑng ã §y phân mà chúng ta không có chuÓng mÛi (chuÓng trÑng) à nhân giÑng ho·c vì trÝi m°a nhiÁu quá chúng ta không thà tách °ãc trùn và ph¡i phân chúng ta có thà làm nh° sau: Xúc toàn bÙ sinh khÑi trong chuÓng Õ cao lên qua mÙt bên chuÓng, sau ó dùng phên tre (là lo¡i bÓ °ãc an b±ng tre) à ch¯n giï l¡i, dùng cÍc tre à giï phên. BÏ théc n mÛi vào ph§n bên chuÓng trÑng, trùn s½ nghe °ãc mùi théc n mÛi và s½ chui qua ph§n bên này à sÑng. Khi có iÁu kiÇn thích hãp ta s½ b¯t trùn ho·c trÝi n¯ng s½ ph¡i phan trun dÅ dàng h¡n.  

Ñi vÛi luÑng mÛi, sau 2 tháng chúng ta mÛi có thà thu ho¡ch °ãc, nh°ng ãt thu ho¡ch thé 2 trß i s½ rút ng¯n còn 25  35 ngày, iÁu này .XZôö

ì î ð ò è 

ì 

œ 

ž 

DFLX\'óëßëßÕßëÁ²Á™Á²�}�}�kVkD#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ ph€)hz ‡5�B* CJ OJQJ\�^JaJ ph€#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ ph€-hz ‡B* CJ OJQJaJ phf3hz ‡B*OJQJph3331jhz ‡5�B*OJQJU\�mHnHph333uhz ‡5�B*OJQJ\�ph333&jhz ‡5�B*OJQJU\�ph333hz ‡0JOJQJjhz ‡OJQJU hz ‡OJQJhz ‡B*OJQJphÌ. ê 

ì 

ž 

F\'�²Þú,Hf~œºXúòòíèíÓÓÓÓÓ¾¾¾¾¾¾¾¾¾µ $$Ifa$ „d„d„ ¤x ¤x]„d^„d'„ gdz ‡ „d„d„ ¤< ¤<]„d^„d'„ gdz ‡gdz ‡gdz ‡ $a$gdz ‡gdz ‡¾Cý'Ž-®°²ºÚÜÞäôøú (*,2DFHNbdflz|~„šœ¢¶¸º¼PVXZìîðòôêØêØÆØê±ÆØêØÆØêØÆØêØÆØêØÆØêØÆØêØÆØêÆØêØÆ " " " ƒ " j~4hz ‡B*OJQJUph333hz ‡B*OJQJph333 jhz ‡B*OJQJUph333)hz ‡5�B* CJ OJQJ\�^JaJ ph€#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ ph€#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ ph€)hz ‡5�B* CJ OJQJ\�^JaJ ph€2Xôö,'>-†.¬.'2Þ45d8Z:':=è>Ö?|Aö¬--------------- „d„d„ ¤x ¤x]„d^„d'„ gdz ‡Ikd†?$$IfÖ0-À!€€ öˆ6ÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ3Ö4Öaö $$Ifa$ôö*,�'¨-,<->-„.†.ª.¬."/$/¸/º/¼/¾/�2'2Ü4Þ455b8d8Ò9Ô9R:T:V:X:Z:':þ<=æ>è>Ô?Ö?zAøæÔæÔæÒæÔæÔ½Ôæ¦æ¦�¦æÔæÔæÔæÔæ¦æ¦¦Ômæmæmæmæ#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ ph€hz ‡0JCJ OJQJ^JaJ ,jç?hz ‡B* CJ OJQJU^JaJ phf3,jhz ‡B* CJ OJQJU^JaJ phf3)hz ‡5�B* CJ OJQJ\�^JaJ ph€U#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ ph€#hz ‡B* CJ OJQJ^JaJ phf3 hz ‡CJ aJ *phå thuÙc hoàn toàn vào kù thu­t nuôi cça bà con. N¿u m­t Ù giÑng th£ ¡t yêu c§u, cÙng vÛi viÇc chm sóc tÑt, chúng ta s½ thu 0,8kg - 1kg/1m2/l§n thu ho¡ch.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended