Quat trung bi

spinner.gif

1) ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO QUYẾT

Khởi Pháo tại trung cung,bỉ chư cuộc giao hùng 

Mã thường thủ trung Tốt,Sĩ thượng Tướng phòng không 

Tượng yếu Xa tương hộ,Tốt nghi tả hữu công 

nhược tương Pháo lâm địch,Mã xuất độ hà tòng.

TẠM DỊCH: pháo khởi ở giữa cung,mạnh hơn các cuộc khác,mã thường thủ tốt giữa,sĩ chống lên đề phòng,tượng phải có xe giữ,tốt nên đánh ở hai bên,khi mà pháo xung trận thì mã xuất qua sông.

2)SĨ GIÁC PHÁO QUYẾT

Pháo hướng Sĩ giác an,Xa hành nhị lộ tiền 

Quá là Xa Pháo thượng,Pháo hựu Mã tương liên 

Xe tiên đồ Sĩ Tượng,Mã Tướng Pháo hướng tiền

Dịch nhân khinh bất thủ,tróc Tướng hữu hà nan.

TẠM DỊCH :pháo bố trí ở giữa góc sĩ,xe di theo hai hướng,xe qua sông trước,pháo tuần hà hỗ trợ,pháo lại liên kết với mã,xe trước hết tiêu diệt sĩ,tượng.mã pháo hướng về phía trước.địch thủ khinh suất không phòng thủ,bắt tướng có khó gì.

3) PHI PHÁO QUYẾT

Pháo khởi biên tái thượng 

Phiên Tốt thế như phi 

Hoàng và tịch đương thủ diệu 

Xung tiền lạc giác nghi 

Thừa hư Sĩ khả đắc 

Hữu khích Tượng tiên đồ 

Hiệp phụ tu Xa lực 

Tung hoành Mã dịch kỳ.

TẠM DỊCH :pháo tiến tới biên cương,diệt tốt thế như bay,khi đi ngay tấn công chính diện xuống thấp thành hình pháo giác,có ý đồ diệt tượng khi địch sơ hở,cần có sự giúp đỡ của xe,mã tung hoành cũng độc đáo.

4) TƯỢNG CUỘC QUYẾT

Tượng cuộc thế thường an 

Trung cung Sĩ tất uyên 

Xa liên hà thượng lập 

Mã tại hậu giá lan 

Tượng nhãn thâm phòng bế 

Trung tâm Tốt mạc tiền 

Thế thành phương động Pháo 

Phá địch lưỡng bằng biên.

TẠM DỊCH :tượng cuộc thế thường yên,trung cung sĩ có đôi,xe tiến lên vị trí sông,mã phía sau tốt chở,phải phòng mắt tượng bị(bế)cản tốt ở trung tâm đừng đi lên,thế thành mới động pháo ,phá địch ở hai bên.

5)PHÁ TƯỢNG CUỘC CHIẾN

Nhất Pháo tại trung cung 

Uyên ương Mã khứ công 

Nhất Xa hà thượng lập 

Trung Tốt hướng tiền xung 

Dẫn Xe bế Tượng nhãn 

Pháo tại hậu tương phùng 

Nhất Mã hoán nhị Tượng 

Kỳ thế tất anh hùng.

TẠM DỊCH : pháo ở cung giữa,mã uyên ương liên hoàn tấn công,một xe tuần hà, tốt giữa tiến về phía trước,đua xe bế mắt tượng pháo ở sau cùng hỗ trợ ,một mã đổi hai tượng,thế của ván cờ này thật dũng mãnh.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended