Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

29.7K 9 10

LT 1.5.4 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh (chị) hãy:

a. Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu nước.

b. Trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời: 

Sự thất bại của phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX,đầu thế kỷ XX đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. cách mạng VN lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối,về giai cấp lãnh đạo.Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là phải tìm 1 con đường CM mới,vs 1 giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc,của nhân dân,có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cuộc CM dân tộc,dân chủ dẫn đến thành công.Và Nguyễn Ái Quốc đã làm được điều đó.

*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu nước.

- 6/1911: NAQ ra đi tìm đường cứu nước trước sự thất bại của phong trào yêu nước trong nước.

- 1911-1920: Khảo sát các nước thuộc địa và các nước chính quốc trên TG,tham gia những phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân,tham gia Đảng Xã hội Pháp(12/1920),gửi bản yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Vécxay.

-7/1920: NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Leenin và tìm thấy trong Luận cương của Lenin con đường cách mạng vô sản là con đường cứu nước,giải phóng dân tộc VN.NAQ đã đến vs chủ Nghĩa Mác-Lenin.từ sau sự kiện NAQ bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập ĐẢng CS Pháp(12/1920), cùng vs việc thực hiện nhiệm vụ đvs phong trào cộng sản quốc tế,NAQ tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lenin,vạch phương hướng chiến lược CMVN và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản VN.

 *Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- NAQ đã chuẩn bị về chính trị,tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản VN (sau 1920-1930)

+ Về chính trị: sau khi tìm được con đường cứu nước,NAQ tích cực tham gia hội nghị, diễn đàn, viết báo,tham gia phong trào công nhân để tuyên truyền về vấn đề dân tộc,thuộc địa; đồng thời tiếp tục nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lenin.

Năm 1922: NAQ sáng lập ra tờ báo Người cùng khổ.

Năm 1923-1924: NAQ sang Liên Xô tham dự 1 số hội nghị như Hội nghị Quốc tế nông dân, Đại hội Quốc tế cộng sản,Đại hội của Công hội Đỏ,…

NAQ còn tham gia viết bài cho báo Sự thật và Tạp chí Thư tín quốc tế.

+Về tư tưởng: thể hiện qua 2 tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường kách mệnh(1927) đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp nói riêng và chủ nghĩ thực dân nói chung, kêu gọi các dân tộc thuộc địa đoàn kết để cùng chống lại kẻ thù chung và kêu gọi sự đoàn kết giữa thuộc địa với thuộc địa,giữa thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. NAQ khẳng định; Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có 1 lãnh đạo,Đảng có vững mạnh,CM mới thành công,các dân tộc thuộc địa muốn giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản.