nguoi la ho chi minh

spinner.gif

The Ballad Of Ho Chi Minh 

- Ewan Macall-

Far away across the ocean, 

Far beyond the sea's eastern rim, 

Lives a man who is father of the Indo-Chinese people, 

And his name it is Ho Chi Minh. 

Ho, Ho, Ho Chi Minh. 

Ho, Ho, Ho Chi Minh.

From VietBac to the SaiGon Delta 

From the mountains and plains below 

Young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers 

Fight for freedom with Uncle Ho. 

Ho, Ho, Ho Chi Minh, etc.

Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor 

He served his time out on the seven seas 

Work and hardship were part of his early education 

Exploitation his ABC.

Now Ho Chi Minh came home from sailing 

And he looked out on his native land 

Saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people 

Foreign soldiers on every hand.

Now Ho Chi Minh went to the mountains 

And he trained a determined band 

Heroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people 

Drive invaders from the land.

Fourteen men became a hundred 

A hundred thousand and Ho Chi Minh 

Forged and tempered the army of the Indo-Chinese people 

Freedom's Army of Viet Minh.

Every soldier is a farmer 

Comes the evening and he grabs his hoe 

Comes the morning he swings his rifle on his shoulder 

This the army of Uncle Ho.

From the mountains and the jungles 

From the ricelands and the Plain of Reeds 

March the men and the women of the Indo-Chinese Army 

Planting freedom with vict'ry seeds.

From VietBac to the SaiGon Delta 

Marched the armies of Viet Minh 

And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people 

Peace and freedom and Ho Chi Minh. 

Dịch sát nghĩa lời Anh:

Xa vượt ra ngoài biển đông, Xa bên ngoài những eo biển.. 

Sống một người là cha của người Đông Dương 

Và tên của người đó là Hồ Chí Minh. 

Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh...!

Từ Việt Bắc tới vùng Sài Gòn 

Từ miền núi xuống vùng đồng bằng 

Những người công nhân trẻ và già, tá điền 

và những nông dân mệt nhọc 

Họ đấu tranh cho tự do cùng với Bác Hồ 

Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh...!

Hồ Chí Minh đã là một lính thủy thủ ngoài biển xa 

Ông dành hết thời gian của mình đi khắp mọi nơi 

Làm việc và gian khổ là một phần quá trình học tập 

mở mang kiến thức

Hồ Chí Minh đã trở về từ nước ngoài 

Và ông nhìn ra trên quê hương 

Nhìn thấy sự đói khổ của người Đông Dương 

Dưới bàn tay của bọn lính nước ngoài

Giờ Hồ Chí Minh đến với vùng núi 

Và ông đã quyết định một hướng đi 

Đoàn kết những người hùng để giải phóng dân tộc Đông Dương

Từ mười bốn người cho đến một trăm 

Trăm nghìn người và Hồ Chí Minh 

Rèn luyện và nhẫn nại, quân đội cuả người Đông Dương 

Quân đội tự do của Việt Minh 

Mỗi người lính là một nông dân 

Ban đêm cầm cuốc, ban ngày vác súng trên vai 

Đó là quân đội của bác Hồ

Từ những núi và những rừng rậm 

Từ những đồng lúa và những bãi sậy 

Những người đàn ông và phụ nữ quân đội Đông Dương 

Đã gieo xuống tự do với hạt mầm chiến thắng.. 

Từ Việt Bắc đến Sài Gòn 

Những đoàn quân Việt Minh thẳng tiến 

Và gió thổi những lá cờ của người Đông Dương 

Hòa bình và tự do và Hồ Chí Minh...

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended