Previous Page of 3Next Page

Truyen cuoi tong hop

spinner.gif

MÙt sÑ truyÇn c°Ýi tÕng hãp  

Quá mÇt! 

Hai ng°Ýi tâm th§n èo nhau trên xe ¡p lên dÑc c§u, ng°Ýi sau phân công : 

- M§y c§m lái nhé, tao ngÓi sao ¡p cho có th¿ 

- OK 

Sau h¡n 1 giÝ hì håc, cuÑi cùng cing lên ¿n giïa c§u, ng°Ýi sau thß ét qu£ng : 

- NgÓi ß ±ng sau nãy giÝ ¡p mÇt muÑn ch¿t m¹ mÛi lên. 

- tao ngÓi tr°Ûc c§m lái cing âu có s°Ûng gì, bóp th¯ng mÇt th¥y bà luôn 

-!!!???

iên 

à kiÃm tra xem bÇnh nhân ã có thà xu¥t viÇn ch°a?Bác S) cho 2 anh bÇnh nhân óng vai 2 ng°Ýi mua bán thËt bò. 

- Ng°Ýi mua : Bán cho tôi 2 lít thËt bò 

Ng°Ýi bán c°Ýi ng·t ngh½o, Bác s) mëng th§m, th¿ là anh n§y ã h¿t bÇnh, Ã kiÃm tra l§n cuÑi, Bác s) hÏi : "Ng°Ýi ta mua 2 lít thËt sao anh c°Ýi?" 

- Ha ha, nó i mua thËt mà không mang theo chai ñng 

-???!!!

au âu hôn ó 

Bác nông dân trên °Ýng d«n éa con gái i thi ¡i hÍc, trên xe ò, gh¿ k¿ bên là thanh niên cing i thi, th¥y cô gái ¹p, anh ta tìm cách giá trò tán tÉnh.Bác nông dân thì gi£ bÙ ngç Ã xem th±ng n§y giß trò gì vÛi con gái cça mình. Th¥y cô gái cé ngÓi ôm gò má hoài, chàng hÏi : 

- Em bË sao v­y 

- Em au rng 

- Anh bi¿t cách trË hay l¯m, téc là "cé au ß âu là hun ß ó", s½ h¿t ngay. 

Bác nông dân mß m¯t quay sang : au âu hun ó h£, hay quá v­y, cháu trË dùm bác nhé, bác ang bË bÇnh tr) nè 

-?????!!!!!

Ma không cho 

K÷ niÇm 60 nm ngày c°Ûi, cå ông bàn vÛi cå bà : 

- Chúng mình s½ tìm vÁ h°¡ng vË thuß ban §u khi mÛi yêu nhau, em nhé. 

Cå bà Óng ý, th¿ là chiÁu hôm ó, ang ngÓi trong phòng, Ùt nhiên có 1 cåc gi¥y °ãc b¯n qua cía sÕ, cå bà nh·t lên, xúc Ùng và run r©y mß ra xem : "7giÝ tÑi nay, h¹n em ß chân c§u Chà Và nhé" 

6giÝ 45 chiÁu, tay c§m bó hoa hÓng, ông cå vëa húyt sáo vëa ¿n chân c§u chÝ cå bà. 

7h, rÓi 7h45, kim Óng hÓ lên 8h....8h30....9h, h¿t kiên nh«n nÕi, vì lúc n§y s°¡ng xuÑng nhiÁu, cå ông h§m h§m vÁ nhà, mß cía ra và quát : " sao bà không ra? " 

Cå bà ngÓi ç rç, thút thít : " má không cho em i"

Khiêm tôn 

1 anh chàng trong l§n §u tiên ¿n nhà b¡n gái ch¡i, nhÝ th±ng b¡n i theo à phå hÍa : N¿u tao nói gì thì m¥y ph£i nói l¡i là : "Bác ¡i, £nh khiêm tÑn ó ", cái sau m§y s½ nâng cao h¡n cái tao nói, ok?Xong viÇc, tao s½ th°ßng cho m§y. 

Vào nhà b¡n gái, me# cça b¡n gái hÏi : 

- Cháu làm ß âu? 

- D¡, cháu làm nhân viên cça công ty xuât nhâ#m khâ u ¡ 

ng°Ýi b¡n i theo : D¡, £nh khiêm tÑn ó bác, £nh làm tÕng giám Ñc 1 công ty xuât nh­p kh©u lÛn l¯m (c£ chàng và bà m¹ Áu ¹p lòng) 

- Nhà cháu ß âu? 

- D¡, cháu ß nhà chung c° 

Ng°Ýi b¡n : D¡, £nh khiêm tÑn ó bác, £nh có m¥y cái nhà to ùng ß qu­n 1.(c£ chàng và bà m¹ Áu ¹p lòng) 

- Cháu tÛi ây b±ng xe gì 

- D¡ th°a bác, xe t¯c xi 

-D¡, £nh khiêm tÑn ó bác ¡i, £nh tÛi ây b±ng xe BWM mÛi láng cóng,con lái xe cho £nh nè.(c£ chàng và bà m¹ Áu ¹p lòng) 

BÕng chàng bË nh©y mii h¯c xì h¡i 

- Cháu bË sao v­y 

- D¡, hÕm rày thÝi ti¿t th¥t th°Ýng, nên cháu bË c£m s¡ 

- D¡, £nh khiêm tÑn ó bác ¡i, £nh bË ho lao và viêm gan siêu vi B 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cao 

Bác nông dân ang d¡o trong công viên Lê Vn Tám, nhìn èn cao áp và ¿m thí xem có bao nhiêu cây, b¥t ngÝ có 4 tên l°u manh nh£y xÕ ra và quát : 

- Ông già, cÙt èn là cça tåi tao trÓng, ai cho m§y ¿m, ph£i tr£ tiÁn, 1 cây 5000, nãy giÝ m§y ¿m bao nhiêu cây?tr£ tiÁn mau 

- TrÝi ¡i, lao âu có bi¿t âu, nãy giÝ mÛi ¿m có 10 cây thôi, nè 50.000nè, thông c£m nhé 

BÍn l°u manh l¥y tiÁn bÏ i, bác nông dân c°Ýi ruÓi : Cáo nè con, nãy giÝ tao ¿m 30 cây mà khai có 10 cây mà cing tin, hí hí, cáo nè con.

Ai cung thich khen 

MÙt nhà hiÁn tri¿t ang gi£ng cho các Ç tí mình vÁ các éc tính tÑt mà mÍi ng°Ýi ph£i cÑ g¯ng tuân theo : 

- Chúng ta ph£i c£nh giác tr°Ûc nhïng lÝi khen, nó có thà °a các con xuÑng Ëa ngåc, ëng vÙi tin và phÕng mii tr°Ûc nhïng lÝi khen 

Vëa dét lÝi, các Ç tí Óng lo¡t nói : 

- LÝi th§y dãy qu£ là chí lý, th§y úng là 1 nhà hiÁn tri¿t l×i l¡c nh¥t, khó có ai sánh b±ng, th§y là ng°Ýi thông thái nh¥t th¿ giÛi.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (21)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended