Previous Page of 2Next Page

địa tô

spinner.gif

địa tô

Địa tô tbcn là giần gttd còn lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà tb kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ.

Thực chất địa tô tbcn chính là hình thức chuyển hoá của gttd siêu ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch.

Phân biệt: địa tô phong kiến và địa tô tbcn

- giốg: đều là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu riêg về ruộng đất. Cả 2 loại địa tô đều là kết quả của sự bóc lột đối với người lđộng nông nghiệp.

- khác: + về mặt chất: địa tô phong kiến phản ánh qhệ giữa 2 gcấp địa chủ và nông dân (địa chủ trực tiếp bóc lôộ nông dân).

Địa tô tbcn phản ảnh qhệ sx giữa 3 gcấp: địa chủ, nhà tb kinh doanh nông ngiệp và nông dân làm thuê (địa chủ gián tiếp bóc lột công nhân làm thuê thông qua tb kinh doanh.

+ về mặt lượng: Địa tô phong kiến gồm toàn bộ phần sp thặng sư do nông dân tạo ra, có khi còn lấn sang cả phần sp cần thiết.

Địa tô tbcn chỉ là 1 phần của sp thặng dư, là ohần sp tương ứng với gần gttc dôi ra, ngoài loại nhuận bình quân của nhà tb kinh doanh nông nghiệp

Địa tô Phong kiến Địa tô TBCN

Giống nhau - Cơ sở của hai loại địa tô đều là sở hữu ruộng đất, là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu đó

Khác nhau

Về lượng

Toàn bộ sp thặng dư do người nông dân Một phần của lợi nhuận siêu

tạo ra, đôi khi còn lạm cả vào số SP ngạch, nằm ngoài LN bình quân

cần thiết

Về chất

- Phản ánh QH địa chủ - nông dân -Phản ánh QH địa chủ - nhà TB -

- Địa chủ trực tiếp bóc lột nông dân nông dân

- Địa chủ gián tiếp bóc lột nông dân

Phân biệt lợi nhuận siêu ngạch và lợi nhuân siêu ngạch nông nghiệp

Trong CN sự tồn tại của lợi nhuân siêu ngạch chỉ là htượng tạm thời đv từng tb cá biệt. Trái lại, trong nông nghiệp sự tồn tịa của lợi nhuận siêu ngạch lại có tính ổn định và lâu dài. Nguyên nhân do trong nn ruộng đất ; à tlx cơ bản, ruộng đất tốt, xấu khác nhau, đại bộ phận là xấu. Do ng ta ko tạo thêm đc ruộng đất mà những ruộng đất tốt lại bị đọc quyền kinh doanh kiểu tbcn cho thuê hết nên buộc phải thuê cả ruộng đất xấu. Điều đó làm cho nhữg nhà tb kinh doanh trên ruộng đất có đk sx thuận lợi hơn nên thu đc lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch nông nghiệp này tương đối ổn định và lâu dài vì nó dựa trên tính cố định của ruộn g đất và độ màu mỡ tự nhieê của đất đai. Lợi nhuận siêu ngach nn này sẽ chuyển hoá thành địa tô chênh lệch.

Các hình thức địa tô

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended