Previous Page of 2Next Page

địa tô

spinner.gif

địa tô

Địa tô tbcn là giần gttd còn lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà tb kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ.  

Thực chất địa tô tbcn chính là hình thức chuyển hoá của gttd siêu ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch. 

Phân biệt: địa tô phong kiến và địa tô tbcn 

- giốg: đều là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu riêg về ruộng đất. Cả 2 loại địa tô đều là kết quả của sự bóc lột đối với người lđộng nông nghiệp.  

- khác: + về mặt chất: địa tô phong kiến phản ánh qhệ giữa 2 gcấp địa chủ và nông dân (địa chủ trực tiếp bóc lôộ nông dân).  

Địa tô tbcn phản ảnh qhệ sx giữa 3 gcấp: địa chủ, nhà tb kinh doanh nông ngiệp và nông dân làm thuê (địa chủ gián tiếp bóc lột công nhân làm thuê thông qua tb kinh doanh. 

+ về mặt lượng: Địa tô phong kiến gồm toàn bộ phần sp thặng sư do nông dân tạo ra, có khi còn lấn sang cả phần sp cần thiết. 

Địa tô tbcn chỉ là 1 phần của sp thặng dư, là ohần sp tương ứng với gần gttc dôi ra, ngoài loại nhuận bình quân của nhà tb kinh doanh nông nghiệp  

Địa tô Phong kiến Địa tô TBCN 

Giống nhau - Cơ sở của hai loại địa tô đều là sở hữu ruộng đất, là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu đó 

Khác nhau  

Về lượng 

Toàn bộ sp thặng dư do người nông dân Một phần của lợi nhuận siêu 

tạo ra, đôi khi còn lạm cả vào số SP ngạch, nằm ngoài LN bình quân 

cần thiết  

Về chất  

- Phản ánh QH địa chủ - nông dân -Phản ánh QH địa chủ - nhà TB -  

- Địa chủ trực tiếp bóc lột nông dân nông dân  

- Địa chủ gián tiếp bóc lột nông dân

Phân biệt lợi nhuận siêu ngạch và lợi nhuân siêu ngạch nông nghiệp 

Trong CN sự tồn tại của lợi nhuân siêu ngạch chỉ là htượng tạm thời đv từng tb cá biệt. Trái lại, trong nông nghiệp sự tồn tịa của lợi nhuận siêu ngạch lại có tính ổn định và lâu dài. Nguyên nhân do trong nn ruộng đất ; à tlx cơ bản, ruộng đất tốt, xấu khác nhau, đại bộ phận là xấu. Do ng ta ko tạo thêm đc ruộng đất mà những ruộng đất tốt lại bị đọc quyền kinh doanh kiểu tbcn cho thuê hết nên buộc phải thuê cả ruộng đất xấu. Điều đó làm cho nhữg nhà tb kinh doanh trên ruộng đất có đk sx thuận lợi hơn nên thu đc lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch nông nghiệp này tương đối ổn định và lâu dài vì nó dựa trên tính cố định của ruộn g đất và độ màu mỡ tự nhieê của đất đai. Lợi nhuận siêu ngach nn này sẽ chuyển hoá thành địa tô chênh lệch.

 

Các hình thức địa tô

Địa tô chênh lệch: là phần địa tô thu được ở trên những ruộng đất có lợi thế về đk sx (độ màu mỡ đất đai tốt hơn, vị trí gần thị trường hơn...). Nó là số chênh lệch giữa giá cả sx chung và giá cả sx cá biệt. Có thể định lượng:  

địa tô chênh lệch = gcả csx chung - gcả sx cá biệt 

thực chết của địa tô chênh lệch là lợi nhuận siêu ngạch. Nguồn gốc của nó là một phần gtrị thặng dư do công nhân nn làm thuê tạo ta. Địa tô chênh lệch gắn với chế độ độc quyền kinh doanh ruộng đất theo lối tbcn.  

- địa tô chênh lệch 1: thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tư nhiên thuộc loại tbình và tốt, có vị trí gần thị trường hoặc gần đg giao thông  

- địa tô chênh lệch 2: thu được do thâm canh mà có. Thâm canh là việc đầu tư thêm tư bản vào một đơn vị S ruộng đất nào đó để nâng cao chất lượng canh tác của đất.  

Địa tô tuyết đối: là loại địa tô mà all các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đều phải nộp cho địa chủ, cho dù đất tốt hay xấu. Đây là loại đại tô thu trên mọi thứ đất.  địa tô tuyệt đối là lợi nhuận siêu ngạch dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân , đc hình thành do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp luôn thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp, nó là số chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm và gcả sx chung.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended