Previous Page of 3Next Page

tích lũy tư bản

spinner.gif

Tích lũy tư bản

thực chất của tích luỹ tư bản : là sự chuyển hoá 1 phần giá trị thặng dư thành tư bản hay là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư.

Nét điển hình của chủ nghĩ tư bản phải là tái sản xuất mở rộng. Tái sx mở rộng tbcn là sự lặp lại quá trìh sx với quy mô lớn hơn trc, với một tb lớn hơn trước. Muốn vậy phải biến một bộ phận giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm.

Sự chuyển hoá trở lại của gtrị thặng dư thành tư bản đc gọi là tích luỹ tư bản.

Nói một cách cụ thể, tích luỹ tư bản là tái sx ra tư bản với quy mô ngày càng mở rộng. Sở dĩ giái trị thặng dư có thể chuyển hoá thành tb đc là vf gtrị thặng dư đã mang sẵn yếu tố vchất của tư bản mới.

Động cơ thúc đẩy tích luỹ và tái sx mở rộng là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản- quy luật gtrị. Để thực hiện mđích đó các nhà tư bản ko ngừng tích luỹ để mở rộng sx, xem đó là phương tiện căn bản để tăng cường bóc lột công nhân làm thuê.

Mặt khác, cạnh trah buộc các nhà tư bản phải ko ngừng làm cho tbản của mình tăng lên bằng cách tăng nhanh tích luỹ tư bản.

Phân biệt tích tụ và tập trung tư bản

Giống: đểu làm tăng quy mô của TB cá biệt

Khác

Tích tụ:

- là sự tăng thêm quy mô của tb cá biệt = cách tb hoá gtrị thặng dư trong 1 xí nghiệp nào đó.

- nguồn để tích tụ tb là gtrị thặng dư do đó tích tụ tb làm tăng quy mô của tb cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội

- nguồn để tích tụ tư bản là gttd, phản ánh trực tiếp mqh giữa tb và lao động. Nhà tư bản tăng cường bóc lột lđộng làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tb

Tập trung

- là sự tăng thêm quy mô của tb cá biết = cách hợp nhất n~ tb cá biệt có sẵn trong xã hội thành 1 tb cá biệt lớn hơn

- nguồn để tập trung tb là những tb cá biệt có sẵn trong xhội do đó tập trung tb chỉ làm tăng quy mô của tb cá biệt chứ ko làm tăng quy mô của tb xã hội .

- nguồn để tập trung tb là những tb cá biệt có sẵn do cạnh tranh mà dẫn đến liên kệt hay sát nhập, phản ánh trực tiếp qhệ cạnh tranh trong nội bộ gcấp các nhà tb, đồng thời tđộng đến mqh giữa tb và lđộng

Qtrình tuỹ luỹ tb gắn với qtrình tích tụ và tập trung tb ngày càng tăng , do đó nên sx TBCN trở thành nên sx hàng hoá cao độ làm cho mẫu thuẩn ktế cơ bản của CNTB càng sâu sắc thêm.

Cấu tạo hữu cơ

- về mặt hthái hiện vật, mỗi tb đều bao gồm tư liệu sx và sức lao động để vận dụng những tư liệu sx đó. Tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sx và số lượng slđ sử dụng những tư liệu sx đó được gọi là cấu tạo kỹ thuật của tư bản.

- Về mặt giá trị, mỗi tư bản đều chia thành 2 phần: tư bản bất biến c, tư bản khả biến v. tỷ lệ giữa slượng gtrị của tư bản bất biến và tb khả biến cần thiết để tiến hành sx gọi là ctạo gtrị của tư bản.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended