Previous Page of 33Next Page

ch3-p2

spinner.gif

CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  

1.1 Khái niệm cơ bản  

Trong các động cơ đốt trong, việc nghiên cứu chu trình thực tế rất phức tạp. Có  

rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến của các quá trình trong chu trình công tác  

như các thông số về kết cấu ( tỷ số nén, phương pháp quét khí và thải khí, phương  

pháp hình thành khí hỗn hợp...), các thông số về điều chỉnh ( góc phân phối khí,  

góc phun sớm, thành phần hỗn hợp), các thông số về khai thác (chế độ làm  

việc của động cơ, điều kiện về môi trường). Vì vậy khi nghiên cứu cơ sở lý  

thuyết của động cơ diesel, người ta phải xem xét sơ đồ đơn giản hoá các quá  

trình công tác đó, hay còn được gọi là chu trình lý tưởng.  

Chu trình lý tưởng động cơ đốt trong là chu trình công tác mà trong đó không  

tính đến tổn thất nhiệt nào khác ngoài tổn thất nhiệt truyền cho nguồn lạnh được quy  

định theo luật nhiệt động học 2.  

Chu trình lý tưởng của động cơ diesel cho phép dễ dàng đánh giá tính hoàn  

thiện và khả năng sử dụng nhiệt lượng của nhiên liệu để biến thành công.  

1.1.1 Chu trình lý tưởng đốt trong  

Chu trình lý tưởng động cơ đốt trong biểu diễn trên đồ thị P-V( đồ thị cong ) và T-S  

Diesel (đồ thị nhiệt), bao gồm các quá trình nhiệt động cơ bản sau đây (hình 1.1):  

 

 

 

Hình 1.1 Chu trình lý tưởng trên đồ thị P-V và T-S  

Trong đó:  

ac: quá trình nén đoạn nhiệt.  

cz1: quá trình cấp nhiệt đẳng tích.  

z1z: quá trình cấp nhiệt đẳng áp.  

Động cơ Diesel tàu thủy - Đại học GTVT TP.HCM - 2007 103 zb: quá trình dãn nở đoạn nhiệt  

ba: quá trình thải nhiệt đẳng tích.  

1.1.2 Các thông số đặc trưng của chu trình  

Tỷ số nén: ε = Va/Vc  

Tỷ số áp suất : λ = Pz/Pc  

Tỷ số dãn nở sớm: ρ = Vz/Vc  

21 

21 

321 

1; 

QQ 

QQ 

QQQ 

t t 

−= 

− + 

= η η 

Tỷ số dãn nở sau: δ = Vb/Vz  

Hiệu suất nhiệt chu trình :  

 

Trong đó :  

Q1 : Nhiệt lượng cung cấp đẳng tích ;  

Q2 ; Nhiệt lượng cung cấp đẳng áp ;  

Q3 : Nhiệt lượng thải đẳng tính ;  

1.1.3 Các giả thiết khi nghiên cứu chu trình lý tưởng:  

Chu trình lý tưởng nêu trên khi nghiên cứu có kèm theo các giả thuyết sau đây :  

- Chu trình diễn ra với một đơn vị khí lý tưởng ; các quá trình xảy ra chỉ làm  

môi chất thay đổi về trạng thái vật lý và thành phần hoá học và khối lượng không  

thay đổi.  

- Không có các quá trình cháy trong xilanh động cơ, môi chất nhận nhiệt  

là do tiếp xúc lý tưởng với nguồn nóng.  

- Các quá trình nén và dãn nở là đoạn nhiệt, sự chuyển động là không có ma  

sát.  

- Quá trình thải nhiệt là do môi chất tiếp xúc lý tưởng với nguồn lạnh mà  

không phải là quá trình trao đổi khí.  

- Nhiệt dung riêng của môi chất là hằng số.  

- Nguồn nóng và nguồn lạnh là vô cùng lớn để quá trình truyền nhiệt là ổn  

định.  

Chu trình lý tưởng với các giả thuyết treên dđaây được lấy làm cơ sở lý  

thuyết nghiên cứu cho động cơ đốt trong. Các yếu tố về khai thác, kết cấu, kiểu loại  

động cơ ... không ảnh hưởng đến chu trình. Sự thay đổi thể tích khi thực hiện các  

quá trình nén và dãn nở là do piston chuyển động trong xilanh thực hiện nhưng  

thông số trên đồ thị là do thể tích (hoặc thể tích riêng) của môi chất.  

1.2 Chu trình lý tưởng  

Tuỳ theo lượng nhiệt cung cấp Q1, Q2 từ nguồn nóng, chu trình lý tưởng có thể  

được chia thành chu trình cấp nhiệt đẳng tích, cấp nhiệt đẳng áp hay cấp nhiệt hỗn  

hợp.  

 

 

Động cơ Diesel tàu thủy - Đại học GTVT TP.HCM - 2007 104 1.2.1 Chu trình lý tưởng cấp nhiệt đẳng tích

Previous Page of 33Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended