Previous Page of 11Next Page

CHuong7.kt phan phoi loi nhuan

spinner.gif

 

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

7.1. KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

7.1.1. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định, là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã được thực hiện. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ.

Trong doanh nghiệp, kết quả kinh doanh bao gồm:

                        Lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

                        Lợi nhuận hoạt động khác.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

=

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ

-

Chiết khấu thương mại

-

Giảm giá hàng bán

-

Doanh thu hàng bán bị trả lại

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp

 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

=

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

-

Trị giá vốn hàng bán

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

=

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

+

Doanh thu hoạt động tài chính

-

Chi phí tài chính

-

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

 

Lợi nhuận khác

=

Thu nhập khác

-

Chi phí khác

 

Lợi nhuận kế toán trước thuế

=

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

+

Lợi nhuận khác

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN

=

Lợi nhuận kế toán trước thuế

-

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác ngoài dự tính của doanh nghiệp, hay những khoản thu không mang tính chất thường xuyên, hoặc những khoản thu có dự tính nhưng ít có khả năng xảy ra do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mang lại.

Thu nhập khác: là các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp ngoài các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm:

-  Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ

       -  Giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát > giá trị ghi sổ hàng hoỏ, giỏ trị cũn lại của TSCĐ

-   Thu tiền phạt, tiền bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng, hoặc điều kiện thanh toán.

-   Thu về các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, các khoản thu năm trước bỏ sót nay phát hiện ra ghi bổ sung.

-   Thu từ vật tư hàng hoá dôi thừa hoặc tài sản thừa phát hiện trong kiểm kê hoặc thừa chờ giải quyết, nay xử lý vào thu nhập khác.

-   Thu hồi các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ; Ngân sách thoái thu thuế, miễn giảm thuế.

-   Thu nhập về quà biếu quà tặng của các tổ chức cá nhân cho doanh nghiệp

Chi phí khác: Là những khoản chi phí thực tế phát sinh các khoản lỗ do các sự kiện hoặc các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp mang lại. Ngoài ra còn bao gồm các khoản chi phí kinh doanh bị bỏ sót từ những năm trước, nay phát hiện ghi bổ sung. Thuộc chi phí khác bao gồm một số khoản chi phí sau:

Previous Page of 11Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended