Previous Page of 4Next Page

vovinam CÁC BÀI CA QUYẾT (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)

spinner.gif

CÁC BÀI CA QUYẾT (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)

--------------------------------------------------------------------------------

 

NHẬP MÔN QUYỀN 

Cương mãnh nhập môn quyền 

Tả cước - Hữu thủ tiên 

Tiền khởi cương đao trảm 

Kế đả ngũ lôi quyền 

Phất thủ luân đi giải 

Phương chẩu tung hoành liên 

Bát cước oanh thiên địa 

Ðình bộ nhập môn quyền

THẬP TỰ QUYỀN 

Khai thủ thập tự quyền 

Quyết nhập nội tranh tiên 

Cước bộ, đạo, quyền, dực 

Liên chi đã nhỡn tiền 

Trực chỉ phạt tam điểm 

Phiên tả đã câu liêm 

Chuyễn hữu phi long tuyến 

Luân thân trảm nhị biên 

Phi cước tam long giáng 

Hồi mã tọa trung bình 

Song thủ trực địa tạng 

Ðạt chí nguyện bình sinh 

Luân nhị thập tự nhai 

Tả xung trãm hửu đài 

Thôi cước xuyên sơn bích 

Liên đao hổ cước lai 

Thoái hữu phục mã công 

Luân thân hoành lập tấn 

Phi nhị cước bàn long 

Lục Thức hoàn môn trấn

LONG HỔ QUYỀN 

Long môn ngư vượt thủy 

Hổ khẩu viên thượng phi 

Long hổ phong vân hội 

Hổ long đồng xuất vũ 

Hồi đầu long hổ tụ

TỨ TRỤ QUYỀN 

Khởi vũ phong loan chưởng 

Thủ bộ tứ hoạt quyền 

Kháng long trực hữu hướng 

Liên phá quyền tả biên 

Phiên thân hoàn kiếm thủ 

Tả hữu tấn song câu 

Luân thân đoạt thiên trụ 

Song đao trảm mã đầu 

Thoái tả trực cước tiền 

Luân phá hạ câu liêm 

Liên đoạt hạ song thức 

Phạt nhị hổ long quyền 

Phản tứ bộ cước phi 

Trực, hoàn, bàn long cước 

Hàng long, cầm hổ qui 

Tứ trảm hoàn tâm ước

NGŨ MÔN QUYỀN 

Ngũ môn xuất thủ, thủ khai hoa 

Song chưởng luân giao trục trọc tà 

Thối thủ luân thân phi trực cước 

Quá giang song thủ đảo sơn hà 

Lưỡng túc khinh thân, nghịch cước phi 

Hội thao quyền, dực hiệp đồng thi 

Ngũ quyền độc thủ liên chi đã 

Triệt cước phi long tấu cấp kỳ 

Trực thủ, câu liêm, liên trảm triệt 

Thượng quyền, hạ dực, túc tam di 

Tam dực luân thân hoàn hậu cước 

Cầm long, giáng cước mãn thiên trì 

Tứ bộ liên hoa thoái hậu vi

NHU KHÍ CÔNG QUYỀN I  

Nguyên thần vận thủ khai 

Thủ túc hiệp thiên đài 

Trọng tâm trung quán định 

Ðinh phối hồi mã lai 

Nghênh phong hoàng hạt triển 

Thoái bộ song thủ khai 

Hồi tấn phiên thân quyết 

Hồng lộc lãng thiên thai 

Hướng thiên song long vũ 

Hồi thủ đáo viên giai

NHU KHÍ CÔNG QUYỀN II  

Thoái bộ vận nguyên thần 

Tả hữu phiên đảo thân 

Song long khai sơn chưởng 

Thoái tả trực chỉ quan 

Hoàn thủ luân trụ cước 

Hậu luân tiền chưởng nhan  

Hoành đinh phất thủ khán 

Ðăng sơn chuyển song loan 

Ðảo thủ nghê thường khúc  

Cung thủ hồi đầu luân 

Ðộc cước bình trung xã 

Hoàn thủ định nguyên thần

NHU KHÍ CÔNG QUYỀN III 

Song long luân khai thủ 

Thiên điạ nhân hiệp quần 

Tiền hướng đão hậu hướng 

Lập tấn chuyễn song luân 

Ðinh tấn hoành cước trụ 

Ðảo bộ liên hoành thân 

Thoái cước địa long chưởng 

Nhất tự đinh song lân 

Xà đầu tham lưỡng diện 

Cử đầu lảm thiên vân 

Phiên thân hoành cung thủ 

Hồi vị vận nguyên thần

NHU KHÍ CÔNG QUYỀN IV 

Khai thủ sinh tử luân 

Thiên địa nhật nguyệt tuần 

Vọng đẩu trương cung xạ 

Trấn môn báo sư ân 

Di sơn, đảo hải bộ 

Thất quyền hồi vi thân.

VIÊN PHƯƠNG QUYỀN 

Viên phương hình tượng vuông tròn 

Tay vươn long trảo, khai sơn dựng đời 

Cánh chỏ tám thức ngược xuôi 

Ðảo thân linh hoạt, khứ hồi nhu cương 

Tâm thân linh khí âm dương 

Uy nghi thao tác, bốn phương tượng hình 

Cước quyền phản thế ngạc kình 

Trọng tâm pháp mã, trung, đinh, quy, xà 

Tiền ,hậu, tả, hửu khai hoa 

Ðông tây nam bắc, độc tà triệt tiêu 

Hàng long, cầm hổ biến chiêu 

Cương nhu phối triển phiêu diêu ảo huyền 

Hoá giải khắc chế cước quyền 

Tán vân nhật hiện thuận thiên bảo hòa 

Viên phương hoàn mãn tối đa 

Hồi đầu long trảo chính tà phân minh

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended