Previous Page of 2Next Page

cau 17:nguyen tac co ban cua chu nghia Mac- lenin trong giai quyet van de ton giao duoi CNXH

spinner.gif

2. Những quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá  

trình xây dựng chủ nghĩa xã hội  

Tín ngưỡng, tôn giáo là một vấn đề tế nhị, nhạy cảm và phức tạp. Vì  

vậy, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải hết sức thận  

trọng, tỉ mỉ và chuẩn xác; vừa đòi hỏi giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải  

mềm dẻo, linh hoạt, đúng như tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng  

Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta là: không "tuyên chiến" với tôn giáo  

mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân.  

Giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội  

cần dựa trên những quan điểm sau:  

Một là, chủ nghĩa Mác- Lênin, hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội xã hội  

chủ nghĩa và hệ tư tưởng tôn giáo có sự khác nhau cơ bản về thế giới quan,  

nhân sinh quan và con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Với hệ  

thống tín điều và giáo lý của mình, tôn giáo phần nào hạn chế khả năng  

vươn lên làm chủ của con người. Vì vậy, khắc phục dần những ảnh hưởng  

tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải  

tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới; là yêu cầu khách quan của sự nghiệp  

xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Hai là, một khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một  

bộ phận quần chúng nhân dân, thì chính sách nhất quán của nhà nước xã  

hội chủ nghĩa là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự  

do không tín ngưỡng của công dân. Mọi công dân theo tôn giáo hoặc không  

theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, đều có quyền lợi và nghĩa vụ  

như nhau. Cần phát huy những nhân tố tích cực của tôn giáo, đặc biệt là  

những giá trị đạo đức; chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần yêu nước. Nghiêm  

cấm mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng của công dân. Đó là sự thể  

hiện bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự quan tâm của  

đảng cộng sản và nhà nước của giai cấp vô sản đến nhu cầu tinh thần của  

quần chúng nhân dân đối với tín ngưỡng tôn giáo.  

Ba là, thực hiện đoàn kết giữa những người theo với những người  

không theo một tôn giáo nào, đoàn kết các tôn giáo hợp pháp, chân chính,  

đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiêm cấm mọi hành  

vi chia rẽ vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua quá trình cùng nhau đoàn  

kết xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao mức sống, lối sống và  

trình độ kiến thức của quần chúng, những người lao động có tín ngưỡng,  

tôn giáo sẽ dần dần đến với chủ nghĩa xã hội. Những người lao động quan  

tâm việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc thực sự ở thế gian - một thiên  

đường dưới trần gian - có ý nghĩa thiết thực hơn những cuộc tranh luận 

suông về có hay không có "cõi cực lạc", "thiên đường", v.v..  

V.I. Lênin nhấn mạnh rằng: Những lời tuyên chiến ầm ĩ với chủ nghĩa 

duy tâm, những mệnh lệnh ngăn cấm tín ngưỡng, tôn giáo là những hành vi 

dại dột, vô chính phủ, làm cho kẻ thù lợi dụng để kích động tình cảm tôn 

giáo của tín đồ, làm cho họ ngày càng gắn bó với tôn giáo, xa lánh, thậm 

chí đi đến chống lại công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là coi nhẹ việc giáo 

dục chủ nghĩa vô thần khoa học, thế giới quan duy vật cho toàn dân, trong 

đó có những tín đồ tôn giáo, việc làm đó góp phần nâng cao trình độ kiến 

thức cho toàn dân.  

Bốn là, phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết 

vấn đề tôn giáo. Mặt tư tưởng thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo. Khắc

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended