Previous Page of 5Next Page

trắc nghiệm quản trị học

spinner.gif

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC

1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:  

a. Đúng  

b. Sai

2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:  

a. Đúng  

b. Sai

3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:  

a. Đúng  

b. Sai

4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:  

a. Đúng  

b. Sai

5) Ra quyết định là một nghệ thuật:  

a. Đúng  

b. Sai

6) Ra quyết định là một khoa học:  

a. Đúng  

b. Sai

7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:  

a. Đúng  

b. Sai

Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:  

a. Đúng  

b. Sai

9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:  

a. Đúng  

b. Sai

10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:  

a. Đúng  

b. Sai

11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:  

a. Đúng  

b. Sai

12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:  

a. Đúng  

b. Sai

13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:  

a. Đúng  

b. Sai

14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:  

a. Đúng  

b. Sai

15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:  

a. Đúng  

b. Sai

16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:  

a. Đúng  

b. Sai

17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:  

a. Đúng  

b. Sai

18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau:  

a. Đúng  

b. Sai

19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:  

a. Đúng  

b. Sai

20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:  

a. Đúng  

b. Sai

21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định:  

a. Đúng  

b. Sai

22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:  

a. Đúng  

b. Sai

23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:  

a. Đúng  

b. Sai

24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu:  

a. Đúng  

b. Sai

25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:  

a. Đúng  

b. Sai

26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào:  

a. Đúng  

b. Sai

27)Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không có hiệu quả:  

a. Đúng  

b. Sai

28)Nhà quản trị có thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ có mức thu nhập cao:  

a. Đúng  

b. Sai

29) Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn:  

a. Đúng  

b. Sai

30) Có thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng:  

a. Đúng  

b. Sai

31) Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động:  

a. Đúng  

b. Sai

32) Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm:  

a. Đúng  

b. Sai

33) Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường:  

a. Đúng  

b. Sai

34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cơ cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị:  

a. Đúng  

b. Sai

35) Quan hệ giữa tầng hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cơ cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận:

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended