Phát triển KT và tăng trưởng KT

spinner.gif

1.Khái niệm về phát triển 

- Phát triển là tạo điều kiện cho con người sinh sống bất kỳ nơi đâu trong một quốc  

gia hay trên cả hành tinh đều được trường thọ, đều được thoả mãn các nhu cầu  

sống, đều có mức tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ tốt mà không phải lao động quá cực  

nhọc, đều có trình độ học vấn cao, đều được hưởng những thành tựu về văn hoá và  

tinh thần, đều có đủ tài nguyên cho một cuộc sống sung túc, đều được sống trong  

một môi trường trong lành, đều được hưởng các quyền cơ bản của con người và  

được bảo đảm an ninh, an toàn, không có bạo lực. 

2. Phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế  

- Phát triển kinh tế là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất của sự phát triển nói chung.  

Nhưng phát triển kinh tế không phải là mục đích tự thân và cũng không thể là vô  

hạn. Nó phải phục vụ, thúc đẩy để đạt được các mục tiêu chung của sự phát triển.  

- Để thực hiện tái sản xuất mở rộng, bất cứ nền kinh tế nào cũng đều phải bảo đảm  

tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, trong lý luận cũng như trong thực tiễn kinh tế,  

đôi khi có sự lầm lẫn giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, người ta dễ  

đồng nhất hai khái niệm đó.  

"Phát triển Kinh tế có thể hiểu là một quá trình lớn lên (hay tăng tiến) về mọi mặt  

của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về  

qui mô sản lượng (tăng trưởng) và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xã hội"  

Nguồn: Kinh tế phát triển, tập I, trang 15. NXBTK.1999  

- Tăng trưởng kinh tế, theo cách hiểu hiện đại, là việc mở rộng sản lượng quốc gia  

tiềm năng của một nước, sự tăng lên không ngừng GNP tiềm năng thực (GNP thực  

- là GNP đã được điều chỉnh theo sự thay đổi giá: GNP thực = GNP danh nghĩa-  

Giảm phát của GNP)  

Việc mở rộng khả năng kinh tế để sản xuất, nói một cách khác, đó là việc chuyển  

dịch khả năng sản xuất ra phía ngoài qua thời gian, đó là tăng sản lượng, năng suất,  

tiền công và những đại lượng quan trọng khác theo chiều hướng nhất định.  

Tăng trưởng kinh tế được đo bằng tốc độ và quy mô  

+ Tốc độ tăng trưởng được tính bằng tỉ lệ phần trăm thông qua việc so sánh quy mô  

của hai thời kỳ. Quy mô của thời kỳ sau so với thời kỳ trước càng lớn thì tốc độ  

tăng trưởng càng nhanh. Quy mô được biểu hiện bằng số lượng tuyệt đối, còn tốc  

độ tăng trưởng được biểu hiện bằng số lượng tương đối. Quy mô của thời kỳ sau so  

với thời kỳ trước càng lớn thì tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Nhưng không phải  

tốc độ tăng trưởng càng nhanh thì càng tốt!  

+ Trong nền kinh tế, sự tăng trưởng chung thể hiện ở tốc độ tăng GNP và tốc độ  

tăng GDP, mà chúng lại phụ thuộc vào tốc độ tăng giá trị sản lượng, sản lượng  

thuần tuý của các ngành kinh tế. Nhưng tốc độ tăng của các ngành lại khác nhau  

theo những quy luật nhất định. Vì thế, trong từng thời kỳ, nếu không bảo đảm được  

các mối quan hệ có tính quy luật giữa các ngành, thì sẽ gây rối loạn trong nền kinh  

tế, hạn chế sự phát triển chung của nền kinh tế.  

- Như vậy, ta thấy: tăng trưởng kinh tế chưa phải là phát triển kinh tế. Tăng trưởng  

kinh tế, mặc dù rất quan trọng, nhưng chỉ mới là điều kiện cần của phát triển kinh  

tế. Điều kiện đủ của phát triển kinh tế là trong quá trình tăng trưởng kinh tế phải  

bảo đảm được tính cân đối, tính hiệu quả, tính mục tiêu và tăng trưởng kinh tế  

trước mắt phải bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Comments & Reviews (4)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended