thực trạng của nền sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay,thành tựu yếu kém

13.9K 12 4

Câu 5 / Anh ( chị ) hãy đánh giá thực trạng của nền sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay,thành tựu yếu kém. Qua đó anh ( chị) hãy đề xuất những giải pháp phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực phương hướng giải quyết ?

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng và Nhà nướcta đã có nhiều chủ trương, đường lối để phát triển nền kinh tế quốc dân. Trongđó việc phát triển nền kinh tế hàng hoá là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nước ta là mộtnước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế đi lên chủ yếu là sản xuất nhỏ, tự cung, tựcấp. ở một số vùng núi còn mang đậm dấu ấn của kinh tế tự nhiên. Lại trải quanhiều năm chiến tranh, nền kinh tế nước ta không thể vươn dậy nổi một cáchvững chắc, hàng hoá sản xuất ra không đủ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng củangười dân. Hơn thế nữa kinh tế hàng hoá ở nước ta lại có một thời gian dài hoạtđộng theo cơ chế của nền kinh tế tập trung chỉ huy. Do vậy việc xây dựng mộtquan hệ sản xuất mới tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển nhằm thúcđẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển là một việc làm tối quan trọng của Đảng vàNhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội đã cho ta kết luận rằng: Nền kinh tế

quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế hàng hoá, thị trường.

Nước ta từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, mà xây dựng chủ nghĩaxã hội xét về mặt kinh tế cũng phải xây dựng nền sản xuất lớn của xã hội chủnghĩa. Mà xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì không thể không pháttriển nền kinh tế hàng hoá.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta cũng thể hiện quyếttâm phải chuyển nền kinh tế còn nhiều tính chất tự cung, tự cấp sang nền kinh tếhàng hoá nhiều thành phần, sản xuất phải gắn liền với thị trường.

-          th ành t ưu n ên kinh t è

Từ nền kinh tế bao cấp, trì trệ bị bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đến hôm nay, sau 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vững vàng, tạo đà cho thế kỷ phát triển mới của đất nước. 

Chúng ta có thể tự hào khẳng định, kinh tế Việt Nam 20 năm qua đạt được nhiều thành tựu to lớn: 

Một là, đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. 

Từ năm 1986 đến năm 1989, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Nhưng vào đầu thập kỷ 90, khi bước vào thực hiện chiến lược 10 năm 1991 - 2000, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nhờ triển khai mạnh mẽ đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, đến năm 1995, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 1991-1995 được hoàn thành vượt mức; đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đã tạo được tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.