Previous Page of 18Next Page

nhung cau hoi chu nghia xa hoi khoa hoc 35

spinner.gif

CÂU HỎI ÔN TẬP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

I -Câu 1: phân tích giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng, đặc biệt là chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỷ XIX- tiền đề tư tưởng của CNXHKH

II -Câu 2: Phân tích những tiền đề và điều kiện khách quan ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

II -Câu 3: Nêu rõ vị trí, chức năng, đối tượng của chủ nghĩa xã hội khoa học

IIIs -Câu 4: Nêu rõ những đặc điểm cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

IV -Câu 5: Nêu khái niệm giai cấp công nhân? Nêu nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam.

IV -Câu 6: Phân tích những nguyên nhân những điều kiện chủ quan và khách quan, mục tiêu và động lực của CMXHCN?

V -Câu 7: Trình bày nội dung cơ bản lý luận "cách mạng không ngừng" của chủ nghĩa Mác Lênin. Đảng ta đã vận dụng lý luận đó vào Việt Nam như thế nào?

VI -Câu 8: Phân tích rõ nội dung cơ bản, những tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay?

VII -Câu 9: Nêu rõ quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ, về bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa.

VIII -Câu 10: Trình bày những cơ sở để khẳng định tính tất yếu của liên minh công nông, trí thức trong thời kỳ quá độ

VIII -Câu 11: Trình bày nội dung cơ bản của liên minh công-nông-trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

IX -Câu 12: Trình bày nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin và phân tích nội dung cơ bản "cương lĩnh dân tộc" của Đảng cộng sản Việt Nam.

X -Câu 13: Nêu rõ bản chất, nguồn gốc, và tính chất của tôn giáo? Nêu rõ chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay.

XI -Câu 14: Nêu định nghĩa gia đình? Nêu mối quan hệ gia đình và xã hội? Nêu các chức năng gia đình

XII -Câu 15:Trình bày nguồn lực của con người và vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trả lời

Câu 1: phân tích những giá trị tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng đặc biệt là chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỷ XIX tiền đề tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Trả lời:

Hoàn cảnh lịch sử:

- Kinh tế xã hội: ra đời nền sản xuất công nghiệp, một phần Châu Âu và Bắc Mỹ, lực lượng sản xuất phát triển kéo theo sự biến đổi ngày càng hoàn thiện quan hệ sản xuất tư nhân tư bản chủ nghĩa.

- Chính trị: Giai cấp tư sản càng ngày càng bộc lộ bản chất xấu xa, giai cấp vô sản đang phát triển lớn mạnh

- Xã hội: phàn kháng của nhân dân lao động và giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản trở nên gay gắt

Những nhà xã hội không tưởng tiêu biểu

- Xanh ximông

Ø Luận giải cho lý thuyết về giai cấp và xung đột giai cấp

Ø Cho rằng cuộc cách mạng tư Pháp là cuộc cách mạng không triệt để

Ø Cải tạo xã hội bằng con đường hoà bình mặc dù đã tham gia chiến đấu

Ø không xoá bỏ chế độ tư hữu mà thực hiện chế độ tư hữu phổ biến

- Sáclơ Phuriê

Phát hiện ra mâu thuẫn trong xã hội tư bản và dự đoán chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ xụp đổ và bị thay thế bởi chế độ xã hội có sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội.

Ø Không chủ trương xoá bỏ chế độ tư hữu

Previous Page of 18Next Page

Comments & Reviews (15)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended