Previous Page of 6Next Page

bai tap dien phan dung dich

spinner.gif

ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

Bài Tập Lý Thuyết  Điện  Phân

Bài 1:Cho 4 dung dịch là CuSO4,K2SO4 ,NaCl  ,KNO3 .Dung dịch nào sau khi điện phân cho môi trường axit với điện cực trơ có màng ngăn xốp

A.CuSO4                          B.K2SO4                       C.KCl                            D.KNO3

Bài 2:Cho 4 dung dịch muối CuSO4 ,ZnCl2,NaCl,KNO3.Dung dịch nào khi điện phân với điện cực trơ có màng ngăn xốp cho môi trường bazơ

A.CuSO4                          B.ZnCl2                        C.NaCl                           D.KNO3

Bài 3:Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 trong một thời gian ngắn .pH của dung dịch thay đổi như  thế nào khi ngừng điện phân

A.Giảm mạnh                   B.Tăng mạnh                           C.Gần như không đổi                D.Giảm nhẹ             

Bài 4:Khi điện phân muối A thì PH của dung dịch tăng lên .A là

A.NaCl                             B.NaNO3                                  C.CuCl2                                      D.ZnSO4

Bài 5:  Điện phân dung dịch KCl ,NaCl cùng 1 ít phenolphthalein thấy hiên tượng gì    

A. Dung dịch không mầu chuyển sang mầu xanh             

B. dung dịch không mầu chuyển sang mầu hồng

C.dung dịch luôn  không mầu                                         

D.Dung dịch luôn có mầu hồng

Bài 6:Tiến hành điện phân với điện cực trơ có màng ngăn 500ml dung dịch NaCl 1M cho tới khi catot thoát ra 0,56 lít khí thì ngừng điện phân .Tính PH của dung dịch sau điện phân (PH=-lg{H+{)

A. pH=7                           B. pH=10                       C.pH=12                         D.pH=13

Bài 7: Tiến hành điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp 500ml dung dịch NaCl 4M .Sau khi anot thoát ra 16,8 lít khí thì ngừng điện phân .Tính % NaCl bị điện phân

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended