Previous Page of 3Next Page

đại hội 8

spinner.gif

a) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã họp từ ngày 28-6 đến ngày 1-7-1996 tại Hà Nội 

(trong đó từ ngày 22-6 đến ngày 26-6 Đại hội nội bộ). Dự Đại hội có 1.198 đại biểu 

thay mặt cho 2.130.000 đảng viên trong cả nước và còn có 41 đoàn đại biểu quốc tế. 

Đại hội VIII diễn ra trong bối cảnh Liên Xô tan rã và chủ nghĩa xã hội đi vào 

thoái trào. Cách mạng khoa học và công nghệ phát triển với trình độ ngày càng cao. 

Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị; Phương hướng 

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1996-2000); Điều lệ Đảng (bổ 

sung, sửa đổi). Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội VII và đánh giá tổng quát trong 10 năm đổi mới: 

- Công cuộc đổi mới trong 10 năm (1986-1996) thu được những thành tựu to lớn, 

có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm (1991-1995) đã 

hoàn thành về cơ bản. 

159 

- Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa 

vững chắc. 

- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn. 

- Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho 

công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới những năm 

qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy trong quá trình thực 

hiện có một số khuyết điểm, lệch lạc và kéo dài, dẫn đến chệch hướng ở lĩnh vực này, 

hay lĩnh vực khác, ở mức độ này, hay mức độ khác. 

- Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới 

kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. 

- Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 

trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả 

dân tộc. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân 

thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 

chốt. 

Xuất phát từ đặc điểm tình hình thế giới và trong nước, căn cứ vào cương lĩnh của 

Đảng, Đại hội quyết định cần tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 

2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 

Đại hội xác định mục tiêu, từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ 

bản trở thành một nước công nghiệp với: 

Lực lượng sản xuất sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ công 

đã được thay thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí hoá cơ bản được thực hiện 

trong cả nước, năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhiều

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended