visayan proverbs

spinner.gif

Visayan English  

Aron dili ka limbongan,  

Pangutana sa precio  

Sa tolo ka tindahan In order that you would not be cheated,  

Ask the price at three shops.  

Kon ikaw sa usa ka tawo maka utang,  

Kinahanglan magpakita ka kaniya sa kanunay. If you owe a man anything,  

There is nothing like seeing him often.  

Kon makapalit ka ug barato,  

Ikaw ra ang matonto. If you got a thing too cheaply,  

You'll be taken in.  

Kon gusto ka nga maka kita ug higala,  

Pautanga siya ug ayaw paningla. If one wishes to get friends with his fellows,  

Let him buy on credit and never collect the money.  

Ang mag baligya  

Firming mokanta nga matamis ang iyang baligya. The melon seller  

Declares his melon sweet.

 

Of course, the Boholanos are also deeply religious, as is reflected in the following proverbs on religion and related subjects.

Kadtong magabuhat ug maayo panalanginan,  

Kadtong magabuhat ug dautan, paninglan. Those who lay up goodness prosper,  

Those who lay up evil are destroyed.  

Ang kasingkasing nga matarung, dili mahadlok;  

Bisan linti ang madungog. The upright in heart, fears not;  

Not even the thunderbolts.  

Ang familia nga naga tanum ug kaayohan, Nag ani ug Kapalaran;  

Ang nag tanum ug kadautan, nag ani ug Lonlon kasakitan. The family that accumulates virtue will have felicity;  

But the family that increases in evil will have misery.  

Sa katapusan, ang maayo ug dautan  

Paga gantihan;  

Ang pangutan mao,  

Moabut ugma ug karon? In the end, good and evil  

will have its rewards,  

The question is, will it come sooner or later?  

Ang mga butang nga dili hikitan,  

Ug dili hidungan sa tawo,  

Sa langit hikitan ug hibaloan. What man sees not,  

And hears not,  

Heaven sees and knows.  

Ang kasingkasing sa mga tao,  

Mao ang kasingkasing sa langit. The heart of the people  

Is the heart of heaven.

 

We conclude this collection with proverbs on a number of subjects.

Ang pag sulti, sapi,  

Ang pag hilum, bulawan. Speech is silver,  

Silence is gold.  

Ang puthaw madunot sa iyang  

Kaugalingon nga ta-ay. Iron is destroyed  

By its own rust.  

Ang Owang nga matulog  

Paga dad-on sa solog. A sleeping shrimp is carried away by the current.  

Walay kauswagan  

Kon walya inantusan. There is no success  

If there is no sacrifice.  

Ang mag dula sa kalayo  

Masunog gayud ug seguro. He who plays with fire  

Is surely burned.  

Ang tanum nga kalabasa  

Ang bunga pag biyaan  

Sa iyang pag panaw. A squash plant leaves its  

fruits behind as it travels.  

Ang pobre kon makalapas  

Sa tanang tao hikitan. A poor man's mistake is noted by all.  

Ang sayog sa uban, himatngonan,  

Apan ang imo, paga tabunan. Other's faults you see clearly,  

but not your own.  

Ang tawo kon hadlok  

Molukso bisan unsa kahabug. There is no fence too high  

for a frightened person.  

Bisan ug unsa ka taas sa procession,  

Mo pauli gayud sa kaugalingon. No matter how long the procession be,  

It always goes back to its starting place.  

Unsaon pa ang kompay,  

Kon patay na ang kabayo? Oh what use is hay,  

When the horse is already dead?  

Envez ga dali,  

Nag ka bali. Haste makes waste.  

Siguing pili,  

Sa pinilian pauli. Too much choosing  

Leads to a poor choice.  

Nagdaginot sa binlod,  

Nag usik sa bugas. Man in his attempt to own everything,  

May lose things of much greater importance.  

Puslan nga maligo,  

Manglugod. In doing a piece of work,  

One must do it well.

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended